Klacht indienen
Wilt u een klacht indienen over bijvoorbeeld een televisieprogramma, film, DVD of game?
Vraag stellen
Wilt u een vraag stellen over bijvoorbeeld een televisieprogramma, film, DVD of game?
Klachtenprocedure
Klachtenprocedure Spelregels Kijkwijzer

Klachtenregeling in het kort

 
  • Aan de hand van de criteria van Kijkwijzer classificeren omroepen en distributeurs van films en dvd's hun producties zelf.
  • Iedereen die een mogelijke overtreding van de regels van Kijkwijzer constateert, kan een klacht indienen bij Kijkwijzer (het NICAM).
  • Een klacht dient binnen twee weken na het geconstateerde feit schriftelijk en gemotiveerd bij het NICAM te worden ingediend.
  • Is er sprake van een overtreding van de regels van Kijkwijzer dan kan de klacht afgehandeld worden door het bureau van het NICAM of de onafhankelijke Klachtencommissie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Voor het indienen van een klacht gebruikt u het klachtenformulier op deze pagina.
Alle bij het NICAM aangesloten organisaties en bedrijven zijn verplicht hun audiovisuele producties te classificeren volgens de regels van Kijkwijzer. De Kijkwijzerclassificaties moeten bovendien voldoende zichtbaar in beeld worden gebracht. Meent u dat de regels zijn overtreden, dan kunt u binnen twee weken na constatering daarvan een klacht indienen bij het NICAM. U gebruikt daarvoor het klachtenformulier op deze website. De klacht kan ook per brief of email worden ingediend.

Let wel! Met klachten over de thematiek, de goede smaak en/of het fatsoen van films of televisieprogramma’s kunt u niet bij het NICAM en de Klachten-commissie terecht. Dergelijke klachten moeten rechtstreeks aan de aanbieder worden gericht, zoals een televisieomroep, film- of dvd distributeur. 

Voorbeelden van overtredingen:
• Een televisieprogramma of film heeft een classificatie die afwijkt van wat er in de database van Kijkwijzer staat of wat men redelijkerwijs zou mogen verwachten.
• Een omroep zendt een televisieprogramma, film of promo uit op een ander tijdstip dan volgens de classificatie zou mogen (12 jaar na 20.00 uur, 16 jaar na 22.00 uur).
• In het voorprogramma van een bioscoopfilm met de classificatie Alle Leeftijden wordt een promotietrailer vertoond die niet is bedoeld voor kinderen van Alle Leeftijden.
• Op de hoes (inlay) van een dvd staat een verkeerde classificatie vermeld.
• Een televisieprogramma, film of trailer is niet geclassificeerd en staat niet in de database van Kijkwijzer. 
 
Klachtenafhandeling
Klachten worden altijd eerst behandeld door het bureau van het NICAM. Indien het bureau van mening is dat er sprake is van een overtreding van de Kijkwijzerregels dan neemt zij contact op met de omroep, film- of dvd distributeur, met het verzoek de classificatie aan te passen en in geval van televisie de productie op een ander tijdstip uit te zenden.
Indien de omroep, film- of dvd distibuteur het verzoek niet binnen drie werkdagen opvolgt, wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke Klachtencommissie en kan een boete of andere sanctie volgen.
Indien de omroep, film- of dvd distributeur binnen drie werkdagen aan dit verzoek gehoor geeft, wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld en wordt de klacht niet meer voorgelegd tenzij de klager dit toch wenst. Er kan geen boete meer worden opgelegd.
Op deze wijze van klachtenafhandeling bestaan enkele uitzonderingen. Voor meer informatie hierover, kunt u de Klachtenregeling Kijkwijzer downloaden (rechts op deze pagina).
Indien de klacht wordt voorgelegd aan de Klachtencommissie, dan wordt de klacht ter zitting behandeld. Daar kunnen beide partijen hun standpunt mondeling toelichten. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Na de zitting wordt binnen ongeveer vier weken aan de partijen een schriftelijke uitspraak van de Klachtencommissie toegestuurd.
 
Sancties
Oordeelt de Klachtencommissie dat de regels van Kijkwijzer inderdaad niet correct zijn toegepast, dan kan de Klachtencommissie één of meerdere sancties opleggen. De Klachtencommissie kan bijvoorbeeld opdracht geven de classificatie aan te passen, maar kan ook boetes opleggen. Het boetebedrag kan oplopen tot maximaal € 75.000,- per zaak.
 
Beroep tegen de uitspraak van de Klachtencommissie
De in het ongelijk gestelde partij heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de Klachtencommissie in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. Het beroep moet binnen vier weken na de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk worden ingediend bij het NICAM. De Commissie van Beroep kan de uitspraak van de Klachtencommissie bevestigen, vernietigen of terugverwijzen. 
 
Spoedprocedure
In spoedeisende gevallen kan een spoedprocedure worden gestart. Zowel de klager als de beklaagde organisatie kan hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen, maar ook het NICAM kan besluiten een spoedprocedure te starten. Meestal gaat het bij een spoedprocedure om een klacht over een bioscoopfilm. Bij de afhandeling daarvan is haast geboden, omdat korte tijd daarna de hoes (inlay) van de dvd wordt gedrukt en het van belang is dat daar een correcte classificatie op wordt weergegeven.
 


Inhoudsopgave:
KlachtenprocedureSpelregels Kijkwijzer
Kijkwijzer pictogrammen PEGI pictogrammen
meer over Kijkwijzer pictogrammen