Organisatie
Organisatie Wetgeving Aanmelden

Het NICAM


Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media wordt breed gedragen door de audiovisuele sector en is verantwoordelijk voor de coördinatie van Kijkwijzer. Zo'n 1000 bedrijven en organisaties zijn direct of via hun brancheorganisaties bij het NICAM aangesloten. Het bestuur van het NICAM bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en commerciële omroepen, filmdistributeurs en bioscoopexploitanten, dvddistributeurs, videotheken en detaillisten. Onafhankelijk bestuursvoorzitter is de heer Boris van der Ham.
 
Een Adviescommissie staat het NICAM bij in haar taken. De leden van de Adviescommissie zijn deskundigen op het gebied van media, jeugd, onderwijs en welzijn, vertegenwoordigers van ouderorganisaties en overige maatschappelijke organisaties en van ondernemingen die participeren in het NICAM. De feitelijke uitvoering van Kijkwijzer ligt in handen van de audiovisuele instellingen en ondernemingen.

Zelfregulering
Al aan het begin van de jaren tachtig drong de politiek aan op zelfregulerende maatregelen binnen de audiovisuele wereld, ter bescherming van jeugdige kijkers tegen eventuele schadelijke invloeden. Die discussie raakte in een stroomversnelling toen het audiovisuele media-aanbod explosief groeide en de Europese Commissie alle lidstaten opriep over te gaan tot actie. Dit resulteerde in 1997 tot de overheidsnota ‘Niet voor alle leeftijden’. Hierin werd gepleit voor de oprichting van een onafhankelijke instelling, die moest dienen als landelijk steunpunt voor zelfregulering binnen de audiovisuele branche. 
 
Diverse vertegenwoordigers uit de audiovisuele sector gaven gehoor aan de oproep van de overheid. In gezamenlijk overleg werd besloten inhoud te geven aan een zelfregulerend orgaan. Uiteindelijk leidde dit in 1999 tot de oprichting van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media.

Het instituut is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap (OCW), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. NICAM vervulde op haar beurt een initiërende en coördinerende rol bij de ontwikkeling van Kijkwijzer, het classificatiesysteem dat ouders en opvoeders waarschuwt tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. 
 
Breeduit gesteund door parlement en kabinet
De wetsvoorstellen die Kijkwijzer mogelijk maken zijn in 2000 met grote meerderheid van stemmen aangenomen door het parlement. De meeste kamerleden gaven de voorkeur aan zelfregulering en achtten de audiovisuele sector in staat om haar eigen verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast was er waardering voor de plannen van het NICAM om naast leeftijdsaanduidingen ook inhoudelijke informatie over de audiovisuele producties te leveren. Op 22 februari 2001 werd de nieuwe wetgeving vervolgens van kracht. De oude Wet op de Filmvertoningen behoorde daarmee tot het verleden, wat ook het einde betekende van de zogenoemde Filmkeuring. 
 
Controle op uitvoering
De overheid ziet er nauwlettend op toe dat de zelfregulerende maatregelen ook daadwerkelijk worden nageleefd. Dit toezicht is gedelegeerd aan het Commissariaat voor de Media, dat periodiek het functioneren van de zelfregulering onderzoekt en evalueert. Ook het NICAM zelf verricht kwaliteitsonderzoek naar naleving van de regels. Tevens peilt zij regelmatig de perceptie en het gebruik van Kijkwijzer bij de consument.


Inhoudsopgave:
OrganisatieWetgevingAanmelden