Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 

Audiovisuele productie: ‘Bratz ‘, serie, de aflevering van 22 augustus 2007, hierna te noemen: de Aflevering 

1. De procedure
Klaagster heeft op 22 augustus 2007 bij e-mail een klacht ingediend over de Aflevering.
De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft bij brief van 28 september 2007 verweer gevoerd.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 14 november 2007.

Klaagster noch Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar standpunt mondeling toe te lichten. 

2. De bestreden audiovisuele productie
In de Aflevering worden de avonturen gevolgd van Cloe, Yasmin, Jade en Sasha. De vier meiden hebben een passie voor mode én een eigen tijdschrift.

De Serie is niet geclassificeerd. Dit impliceert dat Beklaagde de Serie heeft beoordeeld, en van mening is dat er geen schadelijke elementen in de Serie voorkomen en dat de classificatie ‘Alle Leeftijden’ (AL) van toepassing is. 

3. De klacht
De klacht richt zich op de inhoudscategorie grof taalgebruik.
Klaagster heeft zich gestoord aan het gebruik van het woord slettenbakken in de Aflevering. De Serie heeft AL maar klaagster vindt het erg grof in de mond. Klaagster heeft per email van woensdag 22 augustus bij Beklaagde een klacht ingediend. Beklaagde heeft per email van 23 augustus aan klaagster gemeld dat zij op de hoogte is van de inhoud van de series maar van mening is dat de Serie geschikt is voor Alle Leeftijden. Klaagster heeft het bureau van het NICAM in een aanvullende email verzocht dit antwoord mee te nemen in de klachtafhandeling. 

4. Het verweer
In het verweerschrift voert Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan. 

In de eerste plaats wenst Beklaagde  op te merken dat de correspondentie gericht is aan Beklaagde. De Serie wordt echter al sinds oktober 2006 door Nickelodeon uitgezonden. Destijds maakte Nickelodeon nog deel uit van Kindernet CV en was dus nog niet een van de zenders van Beklaagde. Deze reactie wordt dan ook mede namens Kindernet CV verzonden.

Beklaagde deelt de opvatting van Klaagster dat er sprake is van grof taalgebruik in de Aflevering. Ten tijde van de eerste uitzending van de Serie is een aantal afleveringen bekeken, waaronder de onderhavige. Men kwam tot het oordeel dat er sprake was van een serie met de classificatie AL. Beklaagde betreurt de fout en zal er ook voor zorgen dat deze fout zo snel mogelijk wordt hersteld.

Ondanks het feit dat gediscussieerd zou kunnen worden over de vraag of de termen ‘sukkels’, ‘losers’ en ook slettenbakken als grof taalgebruik betiteld moeten worden, volgt uit de interne richtlijnen van Nickelodeon dat dergelijk taalgebruik gemeld dient te worden met het pictogram. Helaas is er in de interne procedure iets fout gegaan, waardoor het grof taalgebruik pictogram niet aan de serie gekoppeld is. De Serie is vervolgens door Beklaagde zonder pictogram uitgezonden. Op 11 september jongstleden stond voorlopig de laatste uitzending van de Serie gescheduled. Toen Beklaagde kennis nam van de klacht, was het dus te laat om de fout te herstellen. Indien de serie echter opnieuw wordt uitgezonden, dan gebeurt dat niet eerder dan dat deze conform artikel 9 van het Deelreglement Televisie is geclassificeerd.

Per 1 januari 2007 is de verantwoordelijkheid over de zender Nickelodeon en de bijbehorende programma’s overgegaan van Kindernet CV naar Beklaagde. De uitzendlicentie van Kindernet CV is door het Commissariaat voor de Media ingetrokken en een nieuwe uitzendlicentie is aan Beklaagde verleend. Beklaagde heeft destijds geen aanleiding gezien om programma’s opnieuw te classificeren en is gewoon doorgegaan met de uitzending van de Serie.

Beklaagde is van mening dat niet zij maar Kindernet CV verantwoordelijk moet worden gehouden voor de fout die gemaakt is bij de beoordeling van de Serie.Ook zou deze fout naar de mening van Beklaagde niet mogen leiden tot het opleggen van een sanctie vanwege de ernst van de overtreding. Het feit dat de term ‘slettenbakken’ één maal voorkomt in de Aflevering is volgens Beklaagde niet ernstig genoeg om een sanctie op te leggen vanwege het ontbreken van het grof taalgebruik pictogram. Bovendien blijkt uit het ontbreken van klachten naar aanleiding van eerdere uitzendingen dat ook de kijker er geen ernstige overtreding in ziet. Verder wenst Beklaagde de Klachtencommissie erop te wijzen dat zij conform artikel 4.1. van het Algemeen Reglement het oordeel van Kindernet CV te goeder trouw heeft overgenomen en dat haar derhalve geen boete mag worden opgelegd.

Tot slot is Beklaagde van mening dat een doelgroepzender als Nickelodeon niet op dezelfde manier behandeld zou moeten worden als zogenaamde ‘general interest’ zenders. Een eventuele geldboete zou al heel snel onevenredig zwaar wegen. Indien de Klachtencommissie van mening is dat er sprake is van een zodanig ernstige overtreding dat een boete de enige juiste sanctie is, dan verzoekt Beklaagde de Klachtencommissie dringend met deze omstandigheden rekening te houden. 

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klaagster ontvankelijk in haar klacht. 

De Klachtencommissie overweegt het volgende.
Beklaagde heeft in haar verweerschrift aangegeven dat zij tevens namens Kindernet C.V. verweer voert. Vervolgens beroept Beklaagde zich op artikel 4 Algemeen Reglement NICAM, waarin staat dat een aangeslotene een eerdere classificatie van een product kan overnemen. De omroepinstelling kan te goeder trouw overgaan tot het uitzenden van het betreffende programmaonderdeel op een tijdstip dat in overeenstemming is met het oorspronkelijke classificatieresultaat. “De omroepinstelling mag zich op het bepaalde in dit artikel beroepen indien er een klacht wordt ingediend naar aanleiding van het classificatieresultaat en het uitzendtijdstip van het betreffende programmaonderdeel en draagt de bewijslast”.

Echter Beklaagde geeft tevens aan dat zij per 1 januari 2007 de verantwoordelijkheid over de zender Nickelodeon en de bijbehorende programma’s heeft overgenomen van Kindernet C.V.. Nu Beklaagde de verantwoordelijkheid draagt voor de programma’s van Kindernet C.V., is de Klachtencommissie van oordeel dat zij zich niet kan beroepen op artikel 4 Algemeen Reglement NICAM. Immers, Kindernet C.V. is onderdeel van Beklaagde. 

De Klachtencommissie heeft het classificatieformulier 4.1 toegepast op de Aflevering en behandelt hieronder de relevante vragen.

Vraag 7.1. (Komt er in de productie grof taalgebruik (vloeken, schuttingtaal) voor?) moet met ‘1 keer of vaker’ worden beantwoord. Hierbij wijst de Klachtencommissie met name op het woord ‘slettenbakken’. In de extra toelichting bij vraag 7.1 staat dat grof taalgebruik geclassificeerd dient te worden als hiervan nadrukkelijk sprake is. Hierbij is het verstandig om de context waarbinnen het grof taalgebruik voorkomt mee te laten wegen. Eén scheldwoord of vloek in een kinderprogramma kan voldoende zijn om vraag 7.1 met ‘1 keer of vaker’ te beantwoorden, terwijl één scheldwoord in een film of programma voor volwassenen misschien geen reden is om grof taalgebruik te scoren. 

De overige inhoudscategorieën zijn op de Aflevering niet van toepassing. 

Op grond van het bovenstaande komt de classificatie voor de Aflevering uit op AL met de toevoeging grof taalgebruik.

De aanwezigheid van grof taalgebruik heeft geen effect op de leeftijdsclassificatie van de Aflevering. Die blijft AL, en mag daarmee op elk moment van de dag worden uitgezonden. Het uitzendtijdstip van de Aflevering was derhalve niet in strijd met de regels van Kijkwijzer. Nu de classificatie van de Aflevering in leeftijd niet verschilt van de classificatie die Beklaagde hanteert, doch slechts in één inhoudscategorie, zal de Klachtencommissie hier rekening mee houden in haar beslissing. 

Beklaagde stelt in haar verweerschrift dat Kindernet C.V. de Serie heeft geclassificeerd en dat Beklaagde, die de classificatie heeft overgenomen dientengevolge geen sanctie mag worden opgelegd. In het verlengde van het standpunt van de Klachtencommissie dat Beklaagde geen beroep kan doen op artikel 4 Algemeen Reglement omdat Kindernet C.V. een onderdeel is van Beklaagde, is de Klachtencommissie van oordeel dat een eventuele sanctie niet aan Kindernet C.V. opgelegd kan worden maar aan Beklaagde. De Klachtencommissie wenst ten aanzien van het argument van Beklaagde dat zij een doelgroepzender is die bij een eventuele sanctie niet op dezelfde manier behandeld zou moeten worden als zogenaamde ‘general interest’ zender vanwege het geringere bereik en marktaandeel, het volgende op te merken. Ten aanzien van sancties hanteert de Klachtencommissie de Sanctierichtlijn van 9 september 2004. In deze Sanctierichtlijn wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘doelgroepzenders’ en ‘general interest’ zenders en eventuele marktaandelen. 

6. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht gegrond. De classificatie van de Aflevering dient uit te komen AL, met de toevoeging grof taalgebruik. 

Beklaagde dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie de Serie zelf middels een steekproef te classificeren conform het actuele seriebeleid. Indien de Aflevering geen deel uitmaakt van de steekproef, dient Beklaagde de door de Klachtencommissie aangegeven classificatie AL in combinatie met het inhoudspictogram voor grof taalgebruik voor deze aflevering zelf alsnog door middel van het invullen van het coderingsformulier versie 4.1 in te voeren in de database van het NICAM. 

De Klachtencommissie gaat echter niet over tot het opleggen van een boete daar de leeftijdsclassificatie ongewijzigd is en Beklaagde de Aflevering op een uitzendtijdstip conform artikel 3 van het Deelreglement Televisie van het NICAM heeft uitgezonden. 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.


Hilversum, 11 januari 2008 

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal