Klachtnummer: 060718.01

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

 

Audiovisuele productie: ‘Cash Cab ‘, hierna te noemen: de Serie; aflevering van 17 juli 2006, hierna te noemen: de Aflevering

 

1. De procedure
Klager heeft op 18 juli 2006 bij e-mail een klacht ingediend over de Aflevering.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft bij brief van 24 augustus 2006 verweer gevoerd.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 13 september 2006.

Klager noch Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar/zijn standpunt mondeling toe te lichten.

 

2. De bestreden audiovisuele productie
In de Serie worden moeten mensen die in de ‘Cash Cab’ zitten, een aantal vragen beantwoorden waarmee ze geld kunnen verdienen.

De Serie is niet geclassificeerd. Dit impliceert dat Beklaagde de Serie heeft beoordeeld, en van mening is dat er geen schadelijke elementen in de Serie voorkomen en dat de classificatie ‘Alle Leeftijden’ (AL) van toepassing is.

 

3. De klacht
De klacht richt zich op de inhoudscategorie angst.

Klager paste op twee meisjes van 8 en 10 jaar. Zij keken naar de Aflevering. Klager hoorde woorden als ‘beffen’ en grote lul’ voorbij komen. Hij vindt het schandalig dat een dergelijk programma rond 19.00 uur uitgezonden kan worden.

 

4. Het verweer
In het verweerschrift voert Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

 

In de Serie passeert een breed spectrum aan vragen de revue. Omdat het format is gericht op een jong publiek, zitten er naast wat serieuze vragen ook vragen bij die in de orthodoxe quizzen niet snel zouden voorkomen. De woorden die Klager noemt, zitten in dergelijke vragen. Hierbij merkt Beklaagde op dat vragen die mogelijkerwijs bij kijkers aanstootgevend kunnen worden opgevat, sporadisch voorkomen.
Beklaagde betreurt het dat Klager aanstoot heeft genomen aan de vragen. Evenwel is Beklaagde van mening dat er geen overtreding is van de Kijkwijzer. In de Aflevering komt geen seksueel georiënteerd taalgebruik voor. De uitingen zijn evenmin aan te merken als grof taalgebruik zoals vloeken of schuttingtaal. De woorden werden gebruikt met de bedoeling de informatie behorende bij de quizvraag over te brengen. Dat dit doel bij Klager niet is overgekomen, komt misschien doordat hij slechts af en toe meekeek met de oppaskinderen, zodat de gewraakte woorden als opzichzelfstaand werden ervaren.
Beklaagde concludeert dat de uitzending niet resulteert in een overtreding van de Kijkwijzer.

 

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht.

De Klachtencommissie heeft het classificatieformulier 4.1 toegepast op de Aflevering en behandelt hieronder de relevante vragen.

 

Vraag 7.1 (Komt er in de productie grof taalgebruik (vloeken, schuttingtaal) voor?) moet met ‘1 keer of vaker’ worden beantwoord. Hierbij wijst de Klachtencommissie op de woorden die van tijd tot tijd bij de vraagstelling en beantwoording worden gebruikt. Voorbeelden zijn: ‘pratende kut’, ‘de langste lul‘ en ‘beffen’. Niet in de laatste plaats wijst de Klachtencommissie ook op het liedje dat bij aanvang van de Aflevering hoorbaar is. In dit liedje worden termen als ‘fuck you hard’ ‘srew you’ en ‘bone you’ gebezigd. In de uitleg bij vraag 7.1 staat dat termen als ‘fuck’en ‘bitch’ ook moeten worden gescoord. De functie die deze woorden al dan niet hebben bij de vraagstelling in de Aflevering doet niet ter zake.

De overige inhoudscategorieën zijn op de Aflevering niet van toepassing.

Op grond van het bovenstaande komt de classificatie voor de Aflevering uit op AL met de toevoeging grof taalgebruik.

 

Beklaagde heeft de Serie niet geclassificeerd. Conform artikel 4 lid 1 Deelreglement Televisie is het een omroeporganisatie toegestaan om haar programmaonderdelen met inachtneming van de Kijkwijzer of met behulp van de omslagpuntenlijst te beoordelen op mogelijke schadelijkheid voor jeugdigen. In artikel 4 lid twee Deelreglement Televisie staat vervolgens dat indien programmaonderdelen na deze toets niet schadelijk worden bevonden voor personen van alle leeftijden, de omroeporganisatie in afwijking van artikel 1 lid 1 Algemeen Reglement niet tot classificatie over hoeft te gaan. De Klachtencommissie gaat ervan uit dat Beklaagde bij de Serie gebruik heeft gemaakt van deze regel, in de veronderstelling dat er geen schadelijke elementen in de Serie aanwezig waren. De Klachtencommissie is na het beoordelen van de Aflevering evenwel van mening dat er sprake is van grof taalgebruik en dat Beklaagde derhalve had moeten overgaan tot classificeren.

Immers, hoewel de aanwezigheid van grof taalgebruik niet leidt tot een leeftijdsclassificatie hoger dan AL, is grof taalgebruik wel een onderwerp in de classificatie van Kijkwijzer en wordt het geacht schadelijk te zijn voor personen onder de 16, omdat het een ongewenste voorbeeldfunctie kan vervullen.

 

De aanwezigheid van grof taalgebruik heeft geen effect op de leeftijdsclassificatie van de Aflevering. Die blijft AL, en mag daarmee op elk moment van de dag worden uitgezonden. Het uitzendtijdstip van de Aflevering was derhalve niet in strijd met de regels van Kijkwijzer. Nu de classificatie van de Aflevering in leeftijd niet verschilt van de classificatie die Beklaagde hanteert, doch slechts in één inhoudscategorie, zal de Klachtencommissie hier rekening mee houden.

 

7. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht gegrond. De classificatie van de Aflevering dient uit te komen AL, met de toevoeging grof taalgebruik.

Beklaagde dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie de Serie zelf middels een steekproef te classificeren conform het actuele seriebeleid. Indien de Aflevering geen deel uitmaakt van de steekproef, dient Beklaagde de door de Klachtencommissie aangegeven classificatie AL in combinatie met het inhoudspictogram voor grof taalgebruik voor deze aflevering zelf alsnog door middel van het invullen van het coderingsformulier versie 4.1 in te voeren in de database van het NICAM.

De Klachtencommissie gaat echter niet over tot het opleggen van een sanctie daar de leeftijdsclassificatie ongewijzigd is en Beklaagde de Aflevering op een
uitzendtijdstip conform artikel 5 van het Deelreglement Televisie van het NICAM heeft uitgezonden. 

 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de
Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.

 


Hilversum, 18 oktober 2006

 

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Alle leeftijden

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

6 jaar

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

9 jaar

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

12 jaar

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

14 jaar

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

16 jaar

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

18 jaar

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Geweld

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Angst

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Seks

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Grof taalgebruik

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van ras, religie, seksuele voorkeur, geslacht of nationaliteit. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Discriminatie

Drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Roken, alcohol en drugs

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal