Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)  

Audiovisuele productie: 'Goede Tijden Slechte Tijden' , hierna te noemen: de Serie  

1. De procedure
Klager heeft op 13 november 2009 per email een vraag gesteld over de Serie. Het bureau van het NICAM heeft, bij e-mail van 27 november, Klager verzocht om zijn email aan te vullen. Klager heeft bij e-mail van 27 november gereageerd en medegedeeld dat zijn vraag alsnog als klacht moet worden beschouwd. 

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen. Beklaagde sub 1 heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij e-mail van 29 december 2009. De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 20 januari 2010. Klager noch Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn/haar standpunt mondeling toe te lichten.   

2. De bestreden audiovisuele productie
De Serie gaat over het wel en wee van een aantal families in het fictieve dorp Meerdijk. De Serie is door Beklaagde geclassificeerd op 26 november 2009, derhalve veertien dagen na de uitzending van de aflevering, met behulp van het thans geldende NICAM classificatieformulier. De leeftijdsclassificatie is uitgekomen op ‘let op met kinderen tot 12 jaar’ op basis van de inhoudscategorie angst met als toevoeging grof taalgebruik.  

3. De klacht
De klacht richt zich op grof taalgebruik. Klager constateert dat in de aflevering het K-woord wordt gebruikt. Klager vindt dat de Serie een voorbeeldfunctie heeft en vraagt of het Bureau van het NICAM of iemand anders hier iets van kan zeggen. 

4. Het verweer
In het verweerschrift voert Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.  Beklaagde is van mening dat Klager een vraag gesteld heeft aan het NICAM. Nog voordat Beklaagde een inhoudelijke reactie heeft kunnen geven, werd door het NICAM aan Klager gevraagd of zij deze vraag van Klager als klacht kon aanmerken. Tijdens het telefonisch contact met Beklaagde bleek namelijk dat de aflevering deel uitmaakt van een seizoen waarvan wegens overmacht de classificatie niet was ingevoerd in de database van Kijkwijzer. Door een technische storing in het systeem van Beklaagde is de classificatie niet in de database van Kijkwijzer ingevoerd.  Beklaagde had hierop al gewezen tijdens het telefonisch onderhoud met het NICAM. 

Beklaagde vindt het betreurenswaardig dat een enkele vraag leidt tot een klacht doordat een technische storing in het systeem van Beklaagde aan het licht is gekomen. Beklaagde is van mening dat zij te goede trouw heeft gehandeld in deze overmachtsituatie door meteen deze technische storing te verhelpen en vooralsnog de classificatie van het Programma ook op te nemen in de database van het NICAM. Afgezien van deze storing is wel de juiste classificatie (te weten voor de avondversie 12 jaar op basis van angst met de toevoeging grof taalgebruik en voor de ochtendversie 6 jaar op basis van angst met de toevoeging grof taalgebruik) op alle andere uitingen vertoond. Bovendien is de uitzending in overeenstemming met de regels ten aanzien van het uitzendtijdstip uitgezonden.  Beklaagde verzoekt de Klachtencommissie om de klacht jegens Beklaagde ongegrond te verklaren.  

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie overweegt het volgende. In artikel 1 lid 4 Klachtenreglement NICAM staat over het indienen van een klacht het volgende: “Een klacht dient schriftelijk (via het klachtenformulier op de website, per e-mail, brief of fax) én gemotiveerd te worden ingediend bij het bureau van het NICAM”.  Artikel 1 lid 5 van dit zelfde reglement luidt als volgt: “Indien een klacht onvolledig is en /of onvoldoende gemotiveerd, kan het bureau klager verzoeken de klacht aan te vullen. Het bureau kan hierbij behulpzaam zijn”.  Artikel 2 Klachtenreglement luidt als volgt: “De klacht moet zijn ingediend binnen twee weken vanaf het moment waarop de klager kennis heeft genomen van de –vermeende- overtreding, dan wel, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven”.   

De Klachtencommissie merkt op dat de klachtenprocedure een laagdrempelig karakter heeft. Dit brengt echter naar het oordeel van de Klachtencommissie niet met zich mee dat een vraag die per email gesteld is en betrekking heeft op de inhoud van een televisieprogramma, zoals in het onderhavige geval, beschouwd moet worden als een klacht.  Het Bureau van het NICAM heeft Klager per e-mail gevraagd of het Bureau de vraag kon aanmerken als klacht zodat de klacht voorgelegd kon worden aan de onafhankelijke Klachtencommissie van het NICAM. Het bureau van het NICAM had echter, naar het oordeel van de Klachtencommissie, de Klager moeten verwijzen naar Beklaagde voor zover de email betrekking heeft op de inhoud van de Serie. Daarnaast had het Bureau van het NICAM Klager moeten verwijzen naar het klachtenformulier dat via de website van Kijkwijzer ingevuld kan worden.

Nu Klager in zijn e-mail van 13 november jongstleden een vraag heeft gesteld over de inhoud van een televisieprogramma en pas na de e-mail van het Bureau van het NICAM heeft aangegeven dat zijn vraag als klacht kan worden aangemerkt, is de Klachtencommissie van mening dat de e-mail van Klager van 13 november 2009 niet als klacht in de zin van artikel 1 lid 4 Klachtenreglement NICAM aangemerkt kan worden.  

6. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht van Klager niet-ontvankelijk.  Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de  Klachtencommissie schriftelijk of per email bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum. 


Hilversum, 5 februari 2010
 

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal