Klachtnummer: 070502.01

 

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

 

Audiovisuele productie: televisieprogramma ‘Jensen’, hierna te noemen het Programma, uitgezonden op 1 mei 2007 omstreeks 17:40 uur op RTL 5, hierna te noemen: de Aflevering

 

1. De procedure
Klager heeft bij e-mail van 2 mei 2007 een klacht ingediend over het Programma.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 5 juni 2007.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 13 juni 2007.

Klager noch Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar standpunt mondeling toe te lichten.

 

2. De bestreden audiovisuele productie
Het Programma is een talkshow onder leiding van de heer Jensen. De classificatie van het Programma is Alle Leeftijden (AL), met als toevoeging de inhoudscategorie grof taalgebruik (pictogram: schreeuwend mannetje). Het Programma wordt ’s avonds uitgezonden omstreeks 22:30 uur en de volgende dag herhaald omstreeks 17:40 uur.
 
3. De klacht
De klacht van Klager richt zich op de inhoudscategorie seks.

Klager geeft aan dat in het Programma Jensen een gesprek had met Kim Holland en een pornoactrice die nogal ongezouten over de vele vormen van seks zaten te praten. Onder andere plasseks en poepseks. Klager heeft daar niets op tegen maar de uitzending van maandagavond werd dinsdagmiddag om 17.40 uur herhaald en dan zitten er meestal nogal wat kleine kinderen voor de televisie. Klager zag dit in het voorbij zappen maar kon dit niet waarderen. Beklaagde had kunnen weten dat dit geen televisieprogramma is wat om die tijd herhaald had moeten worden.
 
4. Het verweer
In haar verweerschrift geeft Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

Het Programma ‘Jensen’ is een semi-live programma en behoeft op basis van artikel 7 lid 1 van het Deelreglement Televisie van het NICAM niet geclassificeerd te worden. Wel dient bij het bepalen van de inhoud van een semi-liveprogramma rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop het programma zal worden uitgezonden. In overleg tussen de producent en RTL wordt per afzonderlijke aflevering van het programma ‘Jensen’ beoordeeld of deze geschikt is voor het geplande tijdstip van uitzending.

Het taalgebruik tussen de gast en presentator is seksueel getint. Dat heeft volgens het reglement van het NICAM geen consequenties voor het tijdstip van uitzending. Seksueel getint taalgebruik valt immers volgens het Kijkwijzer systeem onder de inhoudscategorie Grof Taalgebruik. Hieraan is geen leeftijdsaanduiding en derhalve geen beperking van het tijdstip gekoppeld. Seksueel getint taalgebruik heeft pas invloed op de leeftijdsclassificatie als het in combinatie met ‘enkele keren seks’ vaak is voorgekomen. In de aflevering zijn geen seksueel getinte beelden getoond.

Beklaagde verzoekt de Klachtencommissie om de klacht ongegrond te verklaren en af te zien van het opleggen van een sanctie.

Beklaagde heeft overigens begrip voor het bezwaar van de klager en betreurt het voorval. Zonder hiertoe verplicht te zijn of enige aansprakelijkheid te erkennen, zal Beklaagde zich inspannen om in soortgelijke gevallen het bezwaar van de klager in overweging te nemen bij de beoordeling of een aflevering van het programma overdag zal worden herhaald.

 

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht.

De Klachtencommissie overweegt het volgende.

De Klachtencommissie is van mening dat het Programma een live programma, dan wel semi-live programma  is. Live programma’s behoeven op basis van het Deelreglement Televisie niet te worden geclassificeerd. Artikel 7 lid 1 van dit reglement  zegt hierover het volgende: “In afwijking van artikel 1 lid 1 Algemeen Reglement hoeft een (semi) live programma niet geclassificeerd te worden”. Artikel 7 lid 2 luidt als volgt:  “De omroepinstelling dient bij het bepalen van de inhoud van een (semi) live programma rekening te houden met het tijdstip waarop het programma zal worden uitgezonden en vice versa”. Artikel 7 lid 3 zegt ten slotte: “Indien in een (semi) live programma reeds bestaand beeldmateriaal wordt gebruikt, dient de omroeporganisatie de classificatie van het bestaande beeldmateriaal te hanteren voor het (semi) live programma, waarbij de leeftijdsclassificatie wordt bepaald door het zwaarst geclassificeerde beeldmateriaal”.

Beklaagde is dan ook niet verplicht het Programma te classificeren. Beklaagde dient echter wel bij het bepalen van het uitzendtijdstip, rekening te houden met de inhoud van het programma. Nu het gaat om een herhaling van een (semi) live programma rond 17.40 uur, dient de Klachtencommissie te toetsen of Beklaagde het Programma, gezien de inhoud hiervan, op dit tijdstip uit had mogen zenden.


Ten aanzien van de inhoudscategorie seks is de Klachtencommissie van oordeel dat in het Programma een seksuele handeling zichtbaar is. Hier doelt de Klachtencommissie op het tongzoenen van Kim Holland met de pornodiva. Daarnaast komt er in de productie vaak seksueel georiënteerd taalgebruik voor. De Klachtencommissie is van oordeel dat gedurende de gehele Aflevering seksueel getint taalgebruik voorkomt. Hieronder wordt binnen het Kijkwijzer systeem onder andere verstaan: seksuele toespelingen en grove seksuele grappen.

De combinatie van 1 of enkele keren seks met vaak seksueel getint taalgebruik, zou, wanneer het Programma aan een classificatie onderworpen zou worden, leiden tot de classificatie 12.

 

De classificatie 12 heeft als consequentie dat de Aflevering alleen na 20:00 uur mag worden uitgezonden, waardoor Beklaagde in strijd heeft gehandeld met artikel 3 lid 1 Deelreglement Televisie van het NICAM.

 

Nu het Programma een semi live programma is, was classificatie van de Aflevering niet verplicht. Wel had Beklaagde bij het samenstellen van de Aflevering de criteria van Kijkwijzer in acht moeten nemen. Aan de hand van de omslagpunten die door het NICAM beschikbaar zijn gesteld, en bekend worden verondersteld, had Beklaagde tot de conclusie moeten komen dat het Programma niet voor 20.00 uur uitgezonden had mogen worden. De keuze van Beklaagde om de uitzending op doordeweekse dag om 17.40 uur uit te zenden, acht de Klachtencommissie dan ook zeer ongelukkig, temeer nu het een feit van algemene bekendheid is dat op dit tijdstip veel kinderen televisie kijken, al dan niet zonder begeleiding van ouders en of verzorgers.

Ten aanzien van de classificatie die Beklaagde voor de Serie heeft opgenomen in de database van het NICAM stelt de Klachtencommissie zich op het standpunt dat het beter is om (semi) live programma’s geheel niet te classificeren, dan een classificatie te verrichten op basis van een verwachting.

 

6. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Aflevering gegrond. De Aflevering had niet om 17.40 uur uitgezonden mogen worden.

 

De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement van het NICAM over tot het opleggen van een boete aan Beklaagde, nu er in een eerdere uitspraken (onder andere klachtnr. 060921.01 ‘Jensen’ en klachtnr. 061214.01 Promo ‘Dawn of the Dead’) tegen Beklaagde een klacht gegrond is verklaard. Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van de Sanctierichtlijn.

De onderhavige overtreding valt binnen de categorie A ‘Inhoudelijke overtredingen’; Beklaagde heeft de Aflevering op een verkeerd tijdstip uitgezonden. Beklaagde is een landelijk opererende omroep, waarvoor elke punt € 2000,- is. De onderhavige overtreding brengt volgens de Sanctierichtlijn voor Beklaagde dan ook een boete van € 2000 met zich mee.

In bovengenoemde Sanctierichtlijn staat opgenomen dat de Klachtencommissie de mogelijkheid heeft de correctiefactor toe te passen. Afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid kan de correctiefactor hoger dan wel lager dan 1 worden bijgesteld. De Klachtencommissie is van mening dat er een aanleiding is voor het toepassen van de correctiefactor. Bij het vaststellen van de correctiefactor laat de Klachtencommissie meewegen dat het de tweede keer binnen een jaar is dat een klacht over hetzelfde Programma gegrond is verklaard op vrijwel identieke gronden. De Klachtencommissie stelt de correctiefactor vast op 2 waardoor de boete voor Beklaagde € 4000,- bedraagt.

 

Het hierboven genoemde bedrag dient door Beklaagde binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt gescheiden toegezonden.

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de
Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.


Hilversum, 11 juli 2007

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal