Klachtnummer: 060921.01

 

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

 

Audiovisuele productie: televisieprogramma ‘Jensen’, hierna te noemen de Serie, uitgezonden op 20 september 2006 omstreeks 17:40 uur op RTL 5, hierna te noemen: de Aflevering

 

1. De procedure
Klaagster heeft bij e-mail van 21 september 2006 een klacht ingediend over de Aflevering.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 8 november 2006.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 15 november 2006.

Klaagster noch Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar standpunt mondeling toe te lichten.

 

2. De bestreden audiovisuele productie
De Serie is een talkshow onder leiding van de heer Jensen. De classificatie van de Serie is Alle Leeftijden (AL), met als toevoeging de inhoudscategorie grof taalgebruik (pictogram: schreeuwend mannetje).  De Serie wordt ’s avonds uitgezonden omstreeks 22:30 uur en de volgende dag herhaald omstreeks 17:40 uur.
 
3. De klacht
De klacht van Klaagster richt zich op de inhoudscategorie seks.

Klaagster geeft aan dat in de Aflevering Jensen een gesprek had met Oman, een pornoster met de grootste penis ter wereld. Die lieten ze ook zien, samen met enkele fragmenten uit pornofilms van Oman. En dat werd uitgezonden om 17:40 uur. Klaagster vindt dat schandalig. Haar twee kleine kinderen hebben dit helaas moeten zien.
 
4. Het verweer
In haar verweerschrift geeft Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.


De klacht is volgens Beklaagde niet gespecificeerd naar bepaalde categorieën, zoals die door het NICAM zijn geformuleerd, te weten geweld, angst, seks, drugs- en/of alcoholmisbruik, discriminatie of grof taalgebruik.

In de Aflevering zijn korte scènes uit pornofilms getoond, waarin de genitaliën van de daarin voorkomende personen onzichtbaar zijn gemaakt. Ook de penis van de pornoster is niet zichtbaar in beeld.

De producent houdt bij de productie van het programma – mede met behulp van de omslagpunten, die door het NICAM zijn verstrekt – rekening met het uitzendtijdstip. ‘De Serie is op basis van het seriebeleid van het NICAM doormiddel van een steekproef geclassificeerd. De classificatie van de Serie is AL met als inhoudscategorie grof taalgebruik. Een programma met de classificatie AL mag op elk tijdstip worden uitgezonden. Het inhoudspictogram informeert in dit geval dat het programma grof taalgebruik bevat. De classificatie geeft geen advies over de geschiktheid van een programma. Ouders bepalen dat zelf. Op basis van het seriebeleid is de hoogste classificatie van een aflevering die onderdeel uitmaakt van de steekproef, maatgevend voor de classificatie van de hele serie. De Aflevering maakte geen onderdeel uit van de steekproef. Het programma kan conform het reglement van het NICAM op ieder moment van de dag worden uitgezonden.

De Serie is conform de regels van het NICAM geclassificeerd met als resultaat de leeftijdsclassificatie AL met de inhoudsclassificatie grof taalgebruik. Voor zover de Klachtencommissie voor de Aflevering tot een andere classificatie zou komen, stelt Beklaagde zich op het standpunt dat het opleggen van een sanctie achterwege dient te blijven omdat de Aflevering geen onderdeel uitmaakte van de steekproef en Beklaagde deze wel conform de geldende regels heeft uitgevoerd. In overeenstemming met het Deelreglement Televisie van het NICAM mocht de Aflevering omstreeks 17:40 uur worden uitgezonden. Derhalve verzoekt Beklaagde de Klachtencommissie de klacht ongegrond te verklaren.

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klaagster ontvankelijk in haar klacht.

De Klachtencommissie overweegt het volgende.

Beklaagde geeft aan dat de Serie door middel van een steekproef geclassificeerd is en de classificatie van de Serie AL is, met de toevoeging van grof taalgebruik.

De Klachtencommissie is evenwel van mening dat de Serie een live programma, dan wel semi-live programma  is. Live programma’s behoeven op basis van het Deelreglement Televisie niet te worden geclassificeerd. Artikel 7 lid 1 van dit reglement  zegt hierover het volgende: “In afwijking van artikel 1 lid 1 Algemeen Reglement hoeft een (semi) live programma niet geclassificeerd te worden”. Artikel 7 lid 2 luidt als volgt:  “De omroepinstelling dient bij het bepalen van de inhoud van een (semi) live programma rekening te houden met het tijdstip waarop het programma zal worden uitgezonden en vice versa”. Artikel 7 lid 3 zegt ten slotte: “Indien in een (semi) live programma reeds bestaand beeldmateriaal wordt gebruikt, dient de omroeporganisatie de classificatie van het bestaande beeldmateriaal te hanteren

voor het (semi) live programma, waarbij de leeftijdsclassificatie wordt bepaald door het zwaarst geclassificeerde beeldmateriaal”.

Beklaagde is dan ook niet verplicht de Serie te classificeren. Beklaagde dient echter wel bij het bepalen van het uitzendtijdstip, rekening te houden met de inhoud van het programma. Nu het gaat om een herhaling van een (semi) live programma rond 17.40 uur, dient de Klachtencommissie te toetsen of Beklaagde de Aflevering, gezien de inhoud hiervan, op dit tijdstip uit had mogen zenden.

Ten aanzien van de inhoudscategorie seks is de Klachtencommissie van oordeel dat in de Aflevering seksuele handelingen zichtbaar zijn. Hier doelt de Klachtencommissie onder andere op de fragmenten uit de pornofilms, waar Oman in mee speelt. Daarnaast komt er in de productie vaak seksueel georiënteerd taalgebruik voor. De Klachtencommissie is van oordeel dat gedurende de gehele Aflevering seksueel getint taalgebruik voorkomt. Hieronder wordt binnen het Kijkwijzer systeem onder andere verstaan: seksuele toespelingen en grove seksuele grappen.

De combinatie van 1 of enkele keren seks met vaak seksueel getint taalgebruik, zou, wanneer de Aflevering aan een classificatie onderworpen zou worden, leiden tot de classificatie 12.

De classificatie 12 heeft als consequentie dat de Aflevering alleen na 20:00 uur mag worden uitgezonden, waardoor Beklaagde in strijd heeft gehandeld met artikel 3 lid 1 Deelreglement Televisie van het NICAM.

De Aflevering had concluderend niet om 17.40 uur uitgezonden mogen worden. De Klachtencommissie is van mening dat Beklaagde, gezien de nadruk die in deze Aflevering ligt op seks en seksueel georiënteerd taalgebruik, hier een grotere zorgvuldigheid in acht had moeten nemen.

 

6. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Aflevering gegrond. De Aflevering had niet om 17.40 uur uitgezonden mogen worden.

De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement van het NICAM over tot het opleggen van een boete aan Beklaagde, nu er in een eerdere
uitspraken (onder andere klachtnr.  060113.02 ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ en klachtnr. 060722.02 ‘Grenzeloos Bouwen’) tegen Beklaagde een klacht gegrond is verklaard. Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van de Sanctierichtlijn.

De onderhavige overtreding valt binnen de categorie A ‘Inhoudelijke overtredingen’; Beklaagde heeft de Aflevering op een verkeerd tijdstip uitgezonden. Beklaagde is een landelijk opererende omroep, waarvoor elke punt € 2000,- is. De onderhavige overtreding brengt volgens de Sanctierichtlijn voor Beklaagde dan ook een boete van € 2000 met zich mee.


Het hierboven genoemde bedrag dient door Beklaagde binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt gescheiden toegezonden.

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.

 

Hilversum, 13 december 2006


Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Gevaarlijke challenges of stunts

In content op video sharing platforms komen gevaarlijke challenges en stunts regelmatig voor.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal