Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Audiovisuele productie: de DVD ‘Lethal Tender’, hierna te noemen: de Film

1. De procedure
Klager heeft op 17 augustus 2010 aangevuld per email van 18 augustus 2010 en 20 augustus 2010, een klacht ingediend over de Film. 

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde sub 1 heeft bij brief van 1 oktober verweer gevoerd. 

Beklaagde sub 2 heeft bij brief van 5 oktober verweer gevoerd.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 20 oktober 2010. 

Noch Klager noch Beklaagde sub 1 noch Beklaagde sub 2 heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn/haar standpunt mondeling toe te lichten.

2. De bestreden audiovisuele productie
De Film gaat over een politieagent die getuige is van een gijzeling bij een waterzuiveringsbedrijf.

Beklaagde sub 1 heeft de Film op 7 maart 2002 geclassificeerd met behulp van het destijds geldende classificatieformulier en is uitgekomen op de classificatie ‘let op met kinderen jonger dan 6’ (6) op basis van geweld (pictogram: vuistje), angst (pictogram: spinnetje) met als toevoeging grof taalgebruik (pictogram: schreeuwend mannetje). 

Beklaagde sub 2 heeft de Film in 2008 op DVD uitgebracht.

3. De klacht
De klacht richt zich op de DVD en heeft betrekking op de inhoudscategorieën geweld en angst. 

Klager is het niet eens met de classificatie van de Film. Hij verwijst naar andere classificaties van de Film in het buitenland. Klager heeft de scènes waarover hij klaagt in minuten weergegeven. Klager vindt dat in alle gevallen mensen meedogenloos doodgeschoten worden waarna veelal de dode persoon nog even in beeld wordt gebracht met bloed in zijn mond. Ook worden een kind en volwassenen bedreigd, is er een elektrocutie, en wordt een partner gedood met gif waarna de man schuimbekkend sterft. 

Klager vraagt wat zijn mogelijkheden zijn om de kosten vergoed te krijgen aangezien hij nu een dvd heeft gekocht waar hij helemaal niet op zit te wachten.

4. Het verweer
In het verweerschrift voert Beklaagde sub 1, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

Beklaagde heeft tot haar eigen ongenoegen moeten constateren dat zij in het verleden inderdaad aan de Film de classificatie 6 heeft meegegeven. Beklaagde betreurt dit ten zeerste. Zij voelt zich maatschappelijk betrokken en het is Beklaagde er aan gelegen om bij het classificeren van Films conform het classificatiesysteem te handelen. Beklaagde vraagt de Klachtencommissie om in haar oordeel de volgende omstandigheden mee te nemen.

De classificatie van de Film heeft acht en een half jaar geleden plaatsgevonden in een periode waarin het NICAM net was opgericht en waarin Beklaagde haar weg nog moest vinden. Het was een periode waarin Beklaagde als omroep een grote slag heeft moeten maken met betrekking tot classificaties. Vervolgens is de betreffende Film na classificatie door Beklaagde niet in haar programmering opgenomen. De misclassificatie is daardoor ook niet aan het licht gekomen en er heeft geen herclassificatie plaats kunnen vinden.

Acht en een half jaar later heeft de distributeur van de DVD ervoor gekozen om de oude classificatie van Beklaagde eenvoudigweg over te nemen en heeft zij (spijtig genoeg) ondanks de aard en titel van de Film er niet voor gekozen om de classificatie 6 te herzien.

In het verweerschrift voert Beklaagde sub 2, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

Beklaagde sub 2 heeft de classificatie van de Film te goede trouw overgenomen van Beklaagde sub 1 en is dan ook van mening dat de klacht ten aanzien van Beklaagde sub 2 ongegrond verklaard dient te worden.

5. Reactie Klager op verweerschriften van Beklaagde sub 1 en Beklaagde sub 2
Uit de reactie van Beklaagde sub 1 leidt Klager af dat zij de eerste classificatie enige jaren geleden heeft verricht. Dit kan er toe leiden dat er verkeerd is geclassificeerd. Volgens Klager gaat Beklaagde sub 1 eraan voorbij dat de classificatie er totaal naast zit. Dit is volgens Klager op zijn minst een signaal dat Beklaagde sub 1 ook toen al zeer onzorgvuldig te werk is gegaan. Beklaagde sub 1 onderbouwt ook niet hoe zij destijds tot een classificatie van 6 is gekomen en waarom dat redelijk was. Daarnaast leidt Klager uit het reglement af dat de eerste classificatie nogal een verantwoordelijkheid is: andere partijen mogen deze classificatie overnemen. Dat betekent dus dat de eerste classificatie zeer zorgvuldig plaats moet vinden. Nu Beklaagde sub 1 erkent dat zij in het verleden mogelijk onzorgvuldig is geweest met de classificatie, in de zin dat voor haar niet voldoende duidelijk was hoe ze moest classificeren, zou Klager verwachten dat dit aanleiding is geweest voor Beklaagde sub 1 om als partij die waarschijnlijk een groot aantal eerste classificaties heeft verricht, hier alsnog over te gaan tot herclassificeren. Tenminste Beklaagde sub 1 zou daar moeite toe gedaan moeten hebben. Beklaagde sub 1 kan zich naar de mening van Klager niet verschuilen achter het verleden. Beklaagde sub 2 mag naar het oordeel van Klager te goeder trouw overnemen.

6. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht.

De Klachtencommissie heeft de thans geldende vragenlijst toegepast op de Film en behandelt hieronder de relevante vragen. 

In de categorie geweld moet vraag 2.2.1. (Hoe vaak komt fysiek lijf-aan-lijf geweld voor?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. Vraag 2.3.1. (Zitten er geweldsacties in die indringend zijn?) moet eveneens met ‘één keer of vaker’ beantwoord worden. De Klachtencommissie wijst hierbij onder andere op de scène waarin een man geëlektrocuteerd wordt en de scene waarin de (vermeende) handlanger van Montesi, Montesi neerschiet.

In de toelichting bij de vragenlijst staat dat er sprake is van indringend geweld door de hardheid van de geweldshandelingen of de hardheid van de dader omdat het geweld hard aankomt bij het slachtoffer. Geweld kan ook indringend zijn doordat de inslag van de geweldshandelingen gedetailleerd in beeld wordt gebracht. Verder kan indringendheid bijvoorbeeld gerealiseerd worden door middel van: het toevoegen van opzwepende muziek aan de geweldsscènes, het accentueren van pijn bij het slachtoffer door geluid of beeld, slow motion, close ups van gevechtshandelingen of het toevoegen van geluidseffecten aan vechtscènes.

De Klachtencommissie is van mening dat het geweld in deze scène indringend is omdat het geweld hard aankomt bij de man. Te zien is dat hij het uitschreeuwt voordat hij overlijdt. Bij de scene waarin Montesi wordt neergeschoten, komt het geweld naar het oordeel van de Klachtencommissie eveneens hard aan. Montesi valt en rolt de greppel in.

Vraag 2.4.1. (Zijn er beelden van verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) moet met ‘nooit’ beantwoord worden.
Vraag 2.5.1. (Zitten er geweldsacties in die door mensen uitvoerbaar zijn?) moet met ‘ja’ beantwoord worden.
Vraag 2.6.1. (Worden er seksuele handelingen opgedrongen?) moet naar het oordeel van de Klachtencommissie met ‘ja’ worden beantwoord. Vraag 2.6.2 (Gaat het opdringen van de seksuele handelingen gepaard met indringend geweld?) moet met ‘nee’ worden beantwoord. De Klachtencommissie doelt bij de beantwoording van bovenstaande vragen op de scène waarin Melissa door Montesi tegen haar zin in gezoend wordt. Zij spuugt hem in het gezicht waarna Montesi zegt dat Melissa pit heeft, dat het smerig is maar dat het hem opwindt. Daarna zoent hij haar nog een keer.

De aanwezigheid van geweld dat indringend is en seksuele handelingen die worden opgedrongen, leidt tot de classificatie 12 op basis van geweld.

Met betrekking tot de inhoudscategorie geweld merkt de Klachtencommissie op dat de vraag (zitten er geweldsacties in die indringend zijn?) ten tijde van de classificatie van Beklaagde sub 1 in 2002 reeds in de vragenlijst voorkwam.

In de inhoudscategorie angst moet vraag 3.2.1. (Komen er mensen, mensachtigen of dieren voor die zichtbaar of hoorbaar ernstig lijden?') met '1 keer of vaker'  beantwoord worden. In de toelichting op de vragenlijst staat dat het gaat om zichtbaar of hoorbaar ernstig lijden als gevolg van een extreem aangrijpende ervaring. Het ernstig lijden van het slachtoffer moet de indruk geven dat hij/zij iets verschrikkelijks doormaakt. Ernstig lijden kan meer of minder expliciet worden overgebracht en heeft te maken met de (dreigende) dood van het slachtoffer zelf of van anderen in de omgeving. De Klachtencommissie is van mening dat de scene waarbij de man uit een beker drinkt en vergiftigd wordt, valt onder ernstig lijden. De man schuimbekt en kermt voordat hij overlijdt.

Vraag 3.5.1. (Komen er beelden van verwondingen in de productie voor?) moet met 'nooit'  beantwoord worden.
Vraag 3.9. (Komen er beelden van dreiging met geweld voor?) moet met '1 keer of vaker' beantwoord worden. De Klachtencommissie doelt hier onder andere op de scene waarbij onder andere Montesi een pistool tegen het hoofd van een man houdt.
Vraag 3.12.1. (Spelen de angstwekkende scenes zich af in een realistische omgeving?) moet met '1 keer of vaker' beantwoord worden. Beklaagde sub 1 heeft deze vraag met 'nooit' beantwoord. De scenes in de Film spelen zich grotendeels af in een fabriek. Daarnaast spelen enkele scenes zich op straat af.

Bovenstaande beantwoording leidt tot de classificatie 12 op basis van angst.

In de inhoudscategorie seks moet vraag 4.1.2. (Hoe vaak zijn seksuele handelingen zichtbaar?) moet met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. De Klachtencommissie doelt hierbij op de scene zoals omschreven is bij vraag 2.6.1.

Bovenstaande beantwoording leidt tot Alle Leeftijden op basis van seks.

Tot slot moet vraag 7.1.1. (Komt er in de productie grof taalgebruik (vloeken, schuttingtaal) voor?) met ‘ja’ beantwoord worden. Zo wordt onder andere de term 'fuck you' gebezigd.

De hoogste leeftijdsclassificatie is bepalend voor de uiteindelijke classificatie, die daardoor uitkomt op 12 op basis van geweld en angst met als toevoeging grof taalgebruik.

De Klachtencommissie is bevoegd de classificatieresultaten van audiovisuele producten ‘ambtshalve’ te beoordelen. Met andere woorden, de Klachtencommissie is bevoegd de gehele dvd in haar beoordeling mee te nemen, dus ook de trailers op de dvd waar niet expliciet over is geklaagd.

Op de dvd staan de trailers 'Eastern Promises', 'Mr. Brooks' en 'The Eye'. Uit de database van het bureau van het NICAM blijkt dat de trailer 'Eastern Promises' de classificatie 12 op basis van geweld, angst en grof taalgebruik heeft. De trailer 'Mr Brooks' heeft de classificatie 12 op basis van angst. De trailer 'The Eye' is op 19 maart 2008 opnieuw geclassificeerd en deze classificatie is uitgekomen op 16.

Nu de classificatie van de trailers hoger zijn dan de oorspronkelijke classificatie van de hoofdfilm, heeft Beklaagde in strijd gehandeld met het Deelreglement videofilm/DVD. Beklaagde sub 2 heeft immers de classificatie van de hoofdfilm (6 op basis van geweld, angst en grof taalgebruik) van Beklaagde sub 1 overgenomen en mocht de trailers dan ook niet voor de Film plaatsen.

Nu de Klachtencommissie uitkomt op de classificatie 12, geeft de Klachtencommissie ambtshalve Beklaagde sub 2 in overweging om ervoor zorg te dragen dat de trailer 'The Eye' bij een eerstvolgende herdruk van de DVD niet meer op de DVD voorkomt.

Volgt Beklaagde sub 2 hetgeen de Klachtencommissie in overweging geeft niet, dan heeft het binnen het kader van de onderhavige klacht geen consequenties voor Beklaagde sub 2 en zal dit op zichzelf derhalve niet kunnen leiden tot enige sanctie zoals genoemd in artikel 13 van het Klachtenreglement van het NICAM. Beklaagde sub 2 moet zich dan wel bewust zijn van het risico dat er een klacht over de Trailer 'The Eye' kan worden ingediend, die ter beoordeling van de Klachtencommissie kan komen. 

De Klachtencommissie overweegt verder het volgende. 

Beklaagde sub 2 heeft de classificatie van de Film overgenomen van Beklaagde sub 1. Hiermee is er sprake van een situatie, zoals opgenomen in artikel 4 Algemeen Reglement, dat handelt over de zogenaamde ‘eerste classificatie’. Artikel 4 lid 1 luidt als volgt: “indien er sprake is van een eerdere classificatie op het audiovisueel product neemt de aangeslotene deze in principe over. De aangeslotene kan te goeder trouw overgaan tot openbaarmaking van het audiovisueel product. De aangeslotene mag zich op het bepaalde in dit artikel beroepen indien er een klacht wordt ingediend naar aanleiding van de openbaarmaking van het audiovisueel product en draagt de bewijslast”. In artikel 4 lid 1 van het Algemeen Reglement staat dat de aangeslotene de classificatie in principe overneemt. In artikel 4 lid 2 staat opgenomen dat ‘wanneer een aangeslotene zich in de eerdere classificatie niet kon vinden, de aangeslotene het bureau van het NICAM kan benaderen met het verzoek contact op te nemen met de aangeslotene die de eerste classificatie verricht heeft, teneinde de classificatie op het audiovisueel product te wijzigen. Een aangeslotene kan ook advies vragen aan de Codeurcommissie.

Beklaagde sub 1 stelt in haar verweerschrift dat Beklaagde sub 2 er eenvoudigweg voor gekozen heeft de oude classificatie van Beklaagde sub 1 eenvoudigweg over te nemen en er niet voor gekozen heeft de classificatie van de Film te herzien.

De Klachtencommissie verwijst naar een uitspraak van de Commissie van Beroep 14 januari 2009 inzake 'Boat Trip'. In deze uitspraak heeft de Commissie van Beroep onder andere geoordeeld 'dat in het geval de vraag van de goede trouw negatief wordt beantwoordt, Opposant het initiatief had moeten nemen de classificatie zelf opnieuw te bezien. Dat echter, zo is de Commissie van Beroep gebleken, behoort binnen het systeem van Kijkwijzer niet tot de mogelijkheden'.

De Klachtencommissie uit de wens naar het bureau van het NICAM om te bezien of de regels met betrekking tot de termijn van het te goeder trouw kunnen overnemen van een eerdere classificatie aangepast kunnen worden.

Verder is Beklaagde sub 1 de mening toegedaan dat de classificatie van de film acht en een half jaar geleden heeft plaatsgevonden in een periode waarin het NICAM is opgericht en waarin Beklaagde als omroep een grote slag heeft moeten maken met betrekking tot classificaties. De Film is bovendien niet in de programmering van Beklaagde sub 1 opgenomen zodat de misclassificatie niet aan het licht is gekomen en er geen herclassificatie heeft kunnen plaatsvinden.

De Klachtencommissie is van oordeel dat de tijd tussen de classificatie van Beklaagde sub 1 in 2002 en het uitbrengen van de film in 2008 door Beklaagde sub 2, zes jaar bedraagt in plaats van acht en een half jaar. De Klachtencommissie wenst ten aanzien van het verzoek van Beklaagde sub 1 om mee te nemen dat de classificatie is verricht toen het NICAM net was opgericht, het volgende op te merken. Uit artikel 1 Algemeen Reglement van het NICAM volgt dat Beklaagde sub 1 verantwoordelijk is voor de openbaarmaking van een audiovisueel product. Dit product dient met behulp van het classificatieformulier geclassificeerd te worden. Indien er reeds een classificatie rust op het Audiovisueel product, is artikel 4 Algemeen Reglement van toepassing.

Beklaagde sub 1 is derhalve verantwoordelijk voor de classificatie van de Film aangezien zij deze classificatie openbaar heeft gemaakt. De periode waarin de Film geclassificeerd is en het al dan niet programmeren van de Film, doet volgens de Klachtencommissie dan ook niet af aan het bepaalde in artikel 1 lid 1 Algemeen Reglement. 

Reglementair is er voor de Klachtencommissie geen mogelijkheid om in te gaan op het verzoek van Klager om een vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Wellicht dat Klager zich hiervoor kan wenden tot Beklaagden.

9 a. De beslissing van de Klachtencommissie ten aanzien van Beklaagde sub 1
De Klachtencommissie acht de klacht van Klaagster ten aanzien van Beklaagde sub 1 gegrond.

Beklaagde sub 1 dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak de door de Klachtencommissie aangegeven classificatie 12 in combinatie met het inhoudspictogram voor geweld en discriminatie met als toevoeging grof taalgebruik voor de Film zelf alsnog door middel van het invullen van het classificatieformulier in te voeren in de database van het NICAM.

De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement van het NICAM over tot het opleggen van een boete aan Beklaagde, nu er in eerdere uitspraak (klachtnr. 100105.01 'The Princess Bride') jegens Beklaagde een sanctie is opgelegd. Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van de Sanctierichtlijn.

De onderhavige overtreding valt binnen de categorie A ‘Inhoudelijke overtredingen’; de Film is verkeerd geclassificeerd. Beklaagde sub 1 is een landelijk opererende omroep, waarvoor elk punt € 2.000,- is.

Nu de leeftijdscategorie verhoogd wordt van 6 naar 12 op basis van twee inhoudscategorieën (geweld en angst), brengt dit voor Beklaagde een boete met zich mee van € 4000, -.

Met betrekking tot de inhoudscategorie geweld, benadrukt de Klachtencommissie dat de vraag (zitten er geweldsacties in die indringend zijn?) reeds bestond ten tijde van de classificatie van beklaagde sub 1 in 2001. Tevens heeft deze vraag in 2001 dezelfde sleutel als in 2010. Met andere woorden: indien beklaagde sub 1 de vraag over de indringendheid van de geweldsacties bevestigend had beantwoord, was de classificatie reeds in 2001 op 12 uitgekomen.

Met betrekking tot de inhoudscategorie angst bestond vraag 3.12.1. eveneens ten tijden van de classificatie van Beklaagde sub 1 in 2002. Indien Beklaagde sub 1 deze vraag bevestigend had beantwoord, had de classificatie reeds in 2002 op 12 uitgekomen.

Bij de beoordeling van de vraag of en zo ja welke sanctiemaatregel dient te worden opgelegd, heeft de Klachtencommissie acht geslagen op alle relevante omstandigheden, waaronder de aard en de ernst van de overtreding, de mate waarin de overtreding aan de Opposant is te wijten en de omstandigheden waaronder de overtreding tot stand is gekomen. Dat de classificatie in 2002 heeft plaatsgevonden, 1 jaar na de inwerkingtreding van Kijkwijzer, kan op zichzelf geen reden zijn om de opgelegde boete te wijzingen; de Film blijft immers verkeerd geclassificeerd.

Het hierboven genoemde bedrag dient door Beklaagde sub 1 binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt separaat toegezonden.

9 b. De beslissing van de Klachtencommissie ten aanzien van Beklaagde sub 2
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht van Klaagster ten aanzien van Beklaagde sub 2 ongegrond.

Beklaagde sub 2 heeft een geslaagd beroep gedaan op artikel 4 lid 1 Algemeen Reglement van het NICAM.

De Klachtencommissie verzoekt Beklaagde sub 2 ambtshalve om bij de eerstvolgende release van de DVD/Video ervoor te zorgen dat de inlay de correcte door de Klachtencommissie vastgestelde classificatie vertoont. Indien er tussentijds een herdruk van de omslag plaatsvindt, dient deze de correcte classificatie te vermelden. Tevens dient Beklaagde sub 2 er zorg voor te dragen dat alle eventuele reclame- en overige uitingen met betrekking tot de DVD de correcte classificatie vermelden.

Ambtshalve geeft de Klachtencommissie Beklaagde sub 2 in overweging om het oordeel van de Klachtencommissie te volgen ook voor wat betreft de trailer  'The Eye'. De trailer ‘The Eye’ heeft de leeftijdsclassificatie 16 en mag derhalve niet voor de film geplaatst worden. De Klachtencommissie verzoekt Beklaagde sub 2 om alle stappen te ondernemen die ertoe leiden dat de onjuist geplaatste trailer 'The Eye' bij de eerstvolgende herdruk niet meer op de DVD van 'Lethal Tender' voorkomt. 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.

 

Hilversum, 20 oktober 2010

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

Voor kinderen jonger dan 6 kan het schadelijk zijn om beelden te zien van geweld, enge dieren of fantasiefiguren (zoals monsters en heksen) of van verwondingen. Kinderen onder de 6 hebben nog veel moeite om het verschil tussen ‘echt’ en ‘nep’ te zien.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

Voor kinderen jonger dan 9 kan het schadelijk zijn om griezelige beelden te zien, geweld tegen kinderen of dieren, of slachtoffers van bijvoorbeeld een ramp of oorlog.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

Beelden van hard geweld, bloederige wonden, lijken, mensen of dieren die doodsbang zijn, of beelden van alcohol/drugs, discriminatie of seks kunnen schadelijk zijn voor kinderen jonger dan 12.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

Beelden van gevaarlijk gedrag (zoals stunts en challenges) kunnen schadelijk zijn voor jongeren onder de 14. Ook horrorfilms (zowel realistische als onrealistische) zijn mogelijk schadelijk.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar

Beelden van heftig geweld, horror, (expliciete) seks en verheerlijking van alcohol en drugs kunnen schadelijk zijn voor pubers van rond de 16. Ze zijn op zoek naar hun eigen grenzen, en naar spanning en sensatie. De invloed van hun leeftijdsgenoten is groot.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Er kunnen allerlei soorten geweld voorkomen in producties. Van slaan en schoppen tot schieten, martelen of seksueel geweld. De algemene regel is: hoe heftiger het geweld, hoe hoger de leeftijd. Ook wordt er gekeken naar hoe hard en hoe écht het geweld is, en of er bloed te zien is.

Lees meer

Angst

In de categorie angst kun je verschillende dingen tegenkomen: van verwondingen en lijken tot dierenleed, griezelige geluiden en horror. Maar ook aangrijpende beelden van zelfdoding of zelfbeschadiging. Net zoals bij geweld geldt: hoe echter en duidelijker iets in beeld komt, hoe hoger de leeftijd.

Lees meer

Seks

Het zien van seks kan jongeren, die hun (seksuele) identiteit aan het ontwikkelen zijn, een verkeerd beeld geven van wat 'normaal' is. Hoe ver een seksuele handeling gaat, en hoe vaak en duidelijk het in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie wordt gerookt, veel alcohol wordt gedronken of drugs worden gebruikt, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Gevaarlijke challenges of stunts

Het pictogram voor gevaarlijk gedrag geeft aan dat er gevaarlijke challenges of stunts voorkomen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal