Klachtnummer: 070413.02

 

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)


Audiovisuele productie: serie ‘Llinke Soep’, uitzending van 13 april 2007 om 15.00 uur, hierna te noemen: het Programma

 

1. De procedure
Klager heeft op 13 april 2007 een klacht ingediend over Het Programma.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft bij brief van 1 juni 2007 verweer gevoerd.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 13 juni 2007.

Klager noch Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn / haar standpunt mondeling toe te lichten.

 

2. De bestreden audiovisuele productie
Het Programma is een magazine voor lekkere lifestyle en duurzaam consumeren. Het geeft tips om de bewuste consument een handje op weg te helpen.

Beklaagde heeft het Programma niet geclassificeerd.

 

3. De klacht
De klacht richt zich op de inhoudscategorieën seks en grof taalgebruik .

Klager geeft aan dat in het item ‘Hoe groen is…’ korte beelden te zien waren van Kim Holland. Er was te zien hoe een vrouw sabbelde aan de borsten van een andere vrouw, en een verzameling dildo’s. Er werden woorden gebezigd als: porno, geil, dildo, komkommer enz. Klager vindt het ongepast om programma’s met een dergelijke expliciete seksuele inhoud in de middaguren te herhalen omdat er dan ook jonge kinderen kunnen kijken. Daarom dient Klager deze klacht in, die gericht is tegen alle mensen en instanties die verantwoordelijk zijn voor het vertonen van deze beelden op het genoemde tijdstip.

 

4. Het verweer
In het verweerschrift geeft Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

 

Het betreft hier een dagherhaling van een programma dat regulier op dinsdagavond om 21.00 uur wordt uitgezonden. Dat ontslaat Beklaagde echter niet van de plicht iedere afzonderlijke aflevering te beoordelen op zijn geschiktheid voor dagherhaling. Ook de Aflevering is beoordeeld en Beklaagde is van mening dat er geen beelden of woorden in voorkomen die uitzending om 14.40 uur in de weg zouden staan.
De beelden waaraan Klager refereert, dienen slechts om Kim Holland in haar dagelijks leven te duiden en zijn smakeloos noch aanstootgevend. Ook naar de maatstaven van het NICAM mocht de Aflevering zonder aanpassingen om 14.40 uur worden uitgezonden.

 

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht.

De Klachtencommissie heeft het classificatieformulier 4.0 toegepast op het programma en behandelt hieronder de relevante vragen.

 

Binnen de inhoudscategorie seks moet vraag 4.1.1. (Komt er in de productie seksueel georiënteerd taalgebruik voor?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden, vanwege het gesprek over dildo’s en eventuele alternatieven daarvoor. Vraag 4.1.2. (Hoe vaak zijn er seksuele handelingen zichtbaar?)  moet eveneens met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. Hierbij doelt de Klachtencommissie op de twee fragmenten waarin zichtbaar is dat  er aan een tepel wordt gelikt. Vraag 4.1.3. (Komen het seksueel taalgebruik en de seksuele handelingen bij elkaar opgeteld vaak voor?) moet met ‘nee’ beantwoord worden. Onder vaak wordt volgens de vragenlijst verstaan: een relatief groot deel van de tijd van de productie. De twee fragmenten en het korte gesprek over seksuele attributen beslaan geen relatief groot deel van het Programma. Vraag 4.1.4. Zijn de seksuele handelingen op nadrukkelijke wijze in beeld gebracht? en vraag 4.1.5. Zijn er tijdens de seksuele handelingen details van genitaliën zichtbaar? Moeten beiden met ‘nooit’ beantwoord worden. Voorbeelden van nadrukkelijke seksuele handelingen zijn de vrijscènes in ‘Basic Instinct’. Daarmee zijn de bovengenoemde fragmenten, die kort in beeld zijn gebracht, niet te vergelijken.

 

Bovenstaande beantwoording leidt tot de classificatie Alle Leeftijden (AL), met toevoeging van het pictogram voor grof taalgebruik. De aanwezigheid van seksueel georiënteerd taalgebruik komt namelijk tot uiting in dit inhoudspictogram.

 

De overige inhoudscategorieën zijn op het Programma niet van toepassing.

 

Beklaagde heeft het Programma ten tijde van de klacht niet geclassificeerd. Pas op 15 mei 2007 heeft Beklaagde het Programma geclassificeerd.
Conform artikel 4 lid 1 Deelreglement Televisie is het een omroeporganisatie toegestaan om haar programmaonderdelen met inachtneming van de Kijkwijzer of met behulp van de omslagpuntenlijst te beoordelen op mogelijke schadelijkheid voor jeugdigen. In artikel 4 lid twee Deelreglement Televisie staat vervolgens dat indien programmaonderdelen na deze toets niet schadelijk worden bevonden voor personen van alle leeftijden, de omroeporganisatie in afwijking van artikel 1 lid 1 Algemeen Reglement niet tot classificatie over hoeft te gaan. De Klachtencommissie is na het toetsen van het Programma evenwel van mening dat er sprake is van grof taalgebruik en dat Beklaagde derhalve had moeten overgaan tot classificeren. Immers, hoewel de aanwezigheid van grof taalgebruik niet leidt tot een leeftijdsclassificatie hoger dan AL, is grof taalgebruik wel een onderwerp in de classificatie van Kijkwijzer en wordt het geacht schadelijk te zijn voor personen onder de 16, omdat het een ongewenste voorbeeldfunctie kan vervullen. Bovendien wijst De klachtencommissie op de regel die opgenomen is in de Nieuwsbrief voor Kijkwijzer codeurs, nr. 12, december 2006. Hierin staat het volgende: “Het Bestuur heeft besloten dat per 1 januari 2007 ook Alle Leeftijden-programma’s verplicht in de database moeten worden opgenomen”. Beklaagde had het Programma hoe dan ook moeten classificeren.

 

De aanwezigheid van grof taalgebruik heeft geen effect op de leeftijdsclassificatie van het Programma. Die blijft AL, en het Programma mag daarmee op elk moment van de dag worden uitgezonden. Het uitzendtijdstip van het Programma was derhalve niet in strijd met de regels van Kijkwijzer.

 

7. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht gegrond.
De classificatie van Het Programma dient uit te komen op AL, met de toevoeging grof taalgebruik.

 

Beklaagde dient binnen vier weken na dagtekening van deze uitspraak de door de Klachtencommissie aangegeven classificatie zelf alsnog in te voeren in de database van het NICAM.

 

De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder B Klachtenreglement van het NICAM over tot de maatregel van waarschuwing, nu het de eerste keer is dat er een klacht tegen Beklaagde gegrond is verklaard.

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de
Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.


Hilversum, 11 juli 2007

 

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

Voor kinderen jonger dan 6 kan het schadelijk zijn om beelden te zien van geweld, enge dieren of fantasiefiguren (zoals monsters en heksen) of van verwondingen. Kinderen onder de 6 hebben nog veel moeite om het verschil tussen ‘echt’ en ‘nep’ te zien.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

Voor kinderen jonger dan 9 kan het schadelijk zijn om griezelige beelden te zien, geweld tegen kinderen of dieren, of slachtoffers van bijvoorbeeld een ramp of oorlog.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

Beelden van hard geweld, bloederige wonden, lijken, mensen of dieren die doodsbang zijn, of beelden van alcohol/drugs, discriminatie of seks kunnen schadelijk zijn voor kinderen jonger dan 12.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

Beelden van gevaarlijk gedrag (zoals stunts en challenges) kunnen schadelijk zijn voor jongeren onder de 14. Ook horrorfilms (zowel realistische als onrealistische) zijn mogelijk schadelijk.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar

Beelden van heftig geweld, horror, (expliciete) seks en verheerlijking van alcohol en drugs kunnen schadelijk zijn voor pubers van rond de 16. Ze zijn op zoek naar hun eigen grenzen, en naar spanning en sensatie. De invloed van hun leeftijdsgenoten is groot.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Er kunnen allerlei soorten geweld voorkomen in producties. Van slaan en schoppen tot schieten, martelen of seksueel geweld. De algemene regel is: hoe heftiger het geweld, hoe hoger de leeftijd. Ook wordt er gekeken naar hoe hard en hoe écht het geweld is, en of er bloed te zien is.

Lees meer

Angst

In de categorie angst kun je verschillende dingen tegenkomen: van verwondingen en lijken tot dierenleed, griezelige geluiden en horror. Maar ook aangrijpende beelden van zelfdoding of zelfbeschadiging. Net zoals bij geweld geldt: hoe echter en duidelijker iets in beeld komt, hoe hoger de leeftijd.

Lees meer

Seks

Het zien van seks kan jongeren, die hun (seksuele) identiteit aan het ontwikkelen zijn, een verkeerd beeld geven van wat 'normaal' is. Hoe ver een seksuele handeling gaat, en hoe vaak en duidelijk het in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie wordt gerookt, veel alcohol wordt gedronken of drugs worden gebruikt, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Gevaarlijke challenges of stunts

Het pictogram voor gevaarlijk gedrag geeft aan dat er gevaarlijke challenges of stunts voorkomen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal