Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)  

Audiovisuele productie: promo voor het televisieprogramma ‘Fobiac’, uitgezonden op 2 december 2009, hierna te noemen: de Promo.  

1. De procedure
Klager heeft op 2 december 2009 een klacht ingediend met betrekking tot de Promo. De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen. Beklaagde heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 29 januari 2010. De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 17 februari 2010. Klager heeft, na deugdelijke oproeping, geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt mondeling toe te lichten. Beklaagde is ter zitting verschenen.  

2. De bestreden audiovisuele productie
De Promo is samengesteld uit beelden van het televisieprogramma ‘Fobiac’. Het televisieprogramma 'Fobiac'  heeft de classificatie ‘let op met kinderen jonger dan 12 jaar’ (12), op basis van geweld (pictogram: vuistje), angst (pictogram: spin), seks (pictogram: voetjes)  met de toevoeging grof taalgebruik (pictogram: schreeuwend mannetje).   

3. De klacht
De klacht richt zich op de inhoudscategorieën geweld en angst. Klager geeft aan dat in de Promo die om 19.40 uur werd uitgezonden, beelden te zien waren van doden, levenloze lichaamsdelen en het verbranden van een doodskist tijdens een crematie. Klager vindt dit zeer onsmakelijk tijdens het avondeten en uitermate ongeschikt voor jeugdige kijkers. Kinderen onder de 12 jaar zijn vaak om deze tijd nog wakker. De promo is in de Sinterklaasperiode uitgezonden. In deze periode blijven jonge kinderen vaak langer op en zingen liedjes voor de open haard met de televisie ernaast. 

Als de promo op een later tijdstip uitgezonden was, zouden minder kinderen met de beelden geconfronteerd zijn.  Klager is van mening dat als een programma 12 heeft, de promo hierop aangepast moet worden. Tevens moet de classificatie van het programma worden verhoogd van 12 naar 16.  

4. Het verweer
In haar verweerschrift geeft Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan. In de promo is een lijk als gevolg van zelfmoord te zien. Een gehavend lijk leidt in het Kijkwijzersysteem tot 9 jaar. Tevens ligt een persoon in een witte zak op een tafel. Een deel van het hoofd van deze persoon is kort zichtbaar, maar bevat geen sporen van ernstige verminking of ontbinding. Van een onjuiste beoordeling van de promo is dan ook geen sprake.  Een promo met de leeftijdsclassificatie 9 jaar mag op elk tijdstip worden uitgezonden, dus ook voor 20.00 uur. De promo is uitgezonden op 2 december 2009 omstreeks 19.45 uur tijdens de break van het programma 'Friends' dat AL heeft. Het programma is niet specifiek op jonge kinderen gericht, dit blijkt onder andere uit de inhoud van het programma en de Engelse taal. Kleine kinderen kunnen immers nog geen ondertiteling lezen. 

Beklaagde verzoekt de Klachtencommissie de klacht ongegrond te verklaren.  

5. Mondelinge behandeling
Beklaagde is van mening dat er in de promo een lijk te zien is van iemand die dagen dood is en een beeld van een persoon die zelfmoord heeft gepleegd. Klager is van mening dat er een koppeling moet zijn tussen de promo en het programma. Deze koppeling is echter op grond van het Kijkwijzersysteem niet vereist.  

Desgevraagd antwoordt Beklaagde dat de vraag of er beelden van zelfmoord te zien zijn, met nee beantwoord moet worden. In de promo ziet de kijker iemand liggen. De zelfmoord zelf is echter niet in beeld gebracht.  Desgevraagd antwoordt Beklaagde dat er in de promo geen gehavende lijken voorkomen. Er zijn bij het lijk op tafel geen sporen van verwondingen te zien.

Desgevraagd antwoordt Beklaagde dat een productie waarin een lijk voorkomt dat niet gehavend is, niet uitkomt op 9.  

6. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht. De Klachtencommissie begrijpt de klacht zo dat deze zich richt op de Promo. De Klachtencommissie overweegt het volgende. Artikel 10 Deelreglement Televisie van het NICAM, bepaalt dat promo’s niet geclassificeerd hoeven te worden. Om te kunnen bepalen op welk uitzendtijdstip, in de zin van artikel 3 lid 1 van hetzelfde Deelreglement, een promo mag worden uitgezonden, dient de omroepinstelling de promo te beoordelen conform artikel 4 van het onderhavige reglement. 

In artikel 3 lid 1 Deelreglement Televisie staat dat de omroepinstelling programmaonderdelen die op basis van leeftijds- en inhoudsaanduidingen niet bestemd zijn voor vertoning aan personen beneden de leeftijd van 12, onderscheidenlijk 16 jaar niet mag uitzenden voor 20:00 uur respectievelijk 22:00 uur. De promo dient altijd de classificatie van het hoofdproduct te vermelden.  

Als gevolg van bovenstaande regel, toetst de Klachtencommissie, indien een klacht wordt ingediend over een Promo, of deze op een juist tijdstip is uitgezonden. De Klachtencommissie doet deze toetsing aan de hand van de vragen zoals geformuleerd in het classificatieformulier. Ten aanzien van de inhoudscategorie angst is de Klachtencommissie van mening dat de Promo geen schadelijke elementen bevat die binnen het Kijkwijzer classificatiesysteem tot een hogere classificatie dan 'Alle Leeftijden' leiden. In de Promo zijn twee lijken te zien.

Naar het oordeel van de Klachtencommissie zijn de lijken niet gehavend. Doordat de beelden elkaar snel opvolgen is het niet duidelijk zichtbaar dat een lijk verwondingen heeft of dat er sporen van ontbinding zijn. De aanwezigheid van lijken die niet gehavend zijn leiden naar de mening van de Klachtencommissie op basis van de inhoudscategorie angst tot AL.

In de vragenlijst is een vraag opgenomen over zelfmoord. Het gaat bij deze vraag om beelden van zelfmoord, een poging tot zelfmoord of beelden van iemand die zelfmoord heeft gepleegd. De Klachtencommissie is van mening dat deze vraag niet op de Promo van toepassing is aangezien de beelden van de zelfmoord zelf, niet in de Promo te zien zijn. De voice-over zegt tijdens het tonen van het tweede lijk dat de betreffende persoon zelfmoord heeft gepleegd, echter de wijze waarop dit is gebeurd, is niet zichtbaar in beeld gebracht. 

Bovenstaande beoordeling zou de classificatie van de Promo op AL brengen op basis van angst, indien wel geclassificeerd had moeten worden. Gezien het vorenstaande heeft Beklaagde de Promo mogen uitzenden vóór 20:00 uur, waardoor zij niet in strijd heeft gehandeld met artikel 3.1 Deelreglement Televisie van het NICAM.   

Overigens wijst de Klachtencommissie nog op het volgende. Het doel van Kijkwijzer is ouders en opvoeders te informeren over mogelijke schadelijke elementen in een programma of film. Kijkwijzer geeft dus geen indicatie over geschiktheid. Binnen het systeem van Kijkwijzer worden zes categorieën onderkend, die mogelijk schadelijke gevolgen hebben voor jeugdige kijkers, zoals geweld en angst. 

Het uitzenden van de promo in de Sinterklaasperiode kan niet worden aangemerkt als een schadelijk element in de zin van Kijkwijzer. Gelet op het voorgaande beslist de Klachtencommissie als volgt.

7. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Promo ongegrond. De Promo mocht om 19.40 uur worden uitgezonden.  

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de KC schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.      
 

Hilversum, 15 maart 2010

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

Voor kinderen jonger dan 6 kan het schadelijk zijn om beelden te zien van geweld, enge dieren of fantasiefiguren (zoals monsters en heksen) of van verwondingen. Kinderen onder de 6 hebben nog veel moeite om het verschil tussen ‘echt’ en ‘nep’ te zien.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

Voor kinderen jonger dan 9 kan het schadelijk zijn om griezelige beelden te zien, geweld tegen kinderen of dieren, of slachtoffers van bijvoorbeeld een ramp of oorlog.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

Beelden van hard geweld, bloederige wonden, lijken, mensen of dieren die doodsbang zijn, of beelden van alcohol/drugs, discriminatie of seks kunnen schadelijk zijn voor kinderen jonger dan 12.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

Beelden van gevaarlijk gedrag (zoals stunts en challenges) kunnen schadelijk zijn voor jongeren onder de 14. Ook horrorfilms (zowel realistische als onrealistische) zijn mogelijk schadelijk.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar

Beelden van heftig geweld, horror, (expliciete) seks en verheerlijking van alcohol en drugs kunnen schadelijk zijn voor pubers van rond de 16. Ze zijn op zoek naar hun eigen grenzen, en naar spanning en sensatie. De invloed van hun leeftijdsgenoten is groot.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Er kunnen allerlei soorten geweld voorkomen in producties. Van slaan en schoppen tot schieten, martelen of seksueel geweld. De algemene regel is: hoe heftiger het geweld, hoe hoger de leeftijd. Ook wordt er gekeken naar hoe hard en hoe écht het geweld is, en of er bloed te zien is.

Lees meer

Angst

In de categorie angst kun je verschillende dingen tegenkomen: van verwondingen en lijken tot dierenleed, griezelige geluiden en horror. Maar ook aangrijpende beelden van zelfdoding of zelfbeschadiging. Net zoals bij geweld geldt: hoe echter en duidelijker iets in beeld komt, hoe hoger de leeftijd.

Lees meer

Seks

Het zien van seks kan jongeren, die hun (seksuele) identiteit aan het ontwikkelen zijn, een verkeerd beeld geven van wat 'normaal' is. Hoe ver een seksuele handeling gaat, en hoe vaak en duidelijk het in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie wordt gerookt, veel alcohol wordt gedronken of drugs worden gebruikt, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Gevaarlijke challenges of stunts

Het pictogram voor gevaarlijk gedrag geeft aan dat er gevaarlijke challenges of stunts voorkomen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal