Snuf de Hond in Oorlogstijd

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Audiovisuele productie: bioscoopfilm ‘Snuf de Hond in Oorlogstijd’, hierna te noemen: de Film 

1. De procedure
Klaagster heeft op 1 juli 2008 een klacht ingediend over de Film, aangevuld bij email van 7 juli 2008.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft bij brief van 10 juli 2008 verweer gevoerd.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 16 juli 2008. 

2. De bestreden audiovisuele productie
De Film speelt zich af in het jaar 1945 en gaat over Tom die bij zijn oom en tante gaat wonen op een boerderij in Friesland. Hij wil graag vechten tegen de Duitsers met zijn herdershond Snuf en helpt uiteindelijk de Canadezen om zijn dorp te bevrijden.

De Film is door Beklaagde geclassificeerd met behulp van het NICAM classificatieformulier, versie 4.1. De Film heeft de classificatie ‘let op met kinderen tot 6 jaar’ (6) op basis van de inhoudscategorieën geweld (pictogram: vuistje) en angst (pictogram: spinnetje).

3. De klacht
De klacht richt zich op de inhoudscategorieën geweld en angst.

Klaagster vindt dat er in de Film ernstige scènes voor kinderen van 6 jaar voorkomen. Klaagster noemt als voorbeeld de scène waarin de hond wordt neergeschoten in het water, het schelden van de Duitse soldaten, het oppakken van een vader die daarna door de Duitsers wordt meegenomen, de zoektocht naar een meisje en het neerschieten van vier onschuldige mensen. Klaagster dacht dat de Film ging over een jongen en meisje met een hond. Voor Klaagster lag het accent te veel op de oorlog zelf. 

4. Het verweer
In het verweerschrift voert Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

De Film is geclassificeerd volgens het Kijkwijzersysteem en heeft als classificatie 6 jaar op basis van geweld en angst. Er is samen met de co-producent uitvoerig gekeken naar het resultaat van de keuring. Een leeftijdsclassificatie ouder dan 6 jaar zou de Film echt teniet doen omdat kinderen van 12 jaar echt al met andere dingen bezig zijn dan met Snuf.

Het verhaal speelt zich volledig af in de Tweede Wereldoorlog. Beklaagde heeft dit ook duidelijk op de poster tot uiting laten komen met name door de subtitel ‘In Oorlogstijd’ toe te voegen.

De hond wordt niet zichtbaar neergeschoten en ook niet doodgeschoten. Het neerschieten van vier mensen wordt ook niet getoond en is volstrekt suggestief.
Klaagster schrijft ‘je zag het niet maar’. Beklaagde vindt dat de kijkwijzerclassificatie hier geen ruimte voor biedt.

De Film is een familiefilm die uiteindelijk goed afloopt met een vrolijk einde waardoor de kijker zeker niet met een ‘zwaar gevoel’ de bioscoop verlaat. 

5. De mondelinge behandeling
Beklaagde is van mening dat je nergens in de film ziet dat het geweld in beeld wordt gebracht. Het neerschieten van de vier mensen is daar een voorbeeld van. Het is allemaal suggestief. De Film heeft 6 jarigen als doelgroep. Er zijn 45.000 mensen naar de Film geweest en er zijn slechts twee klachten over de Film ingediend.

Desgevraagd antwoordt Beklaagde dat dispensatie voor de leeftijdscategorie 9 jaar zou zijn aangevraagd als er problemen omtrent de classificatie voorzienbaar zouden zijn geweest. Beklaagde heeft samen met de co-producent de Film bekeken en in de eerste versie van de Film is geknipt. 

6. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klaagster ontvankelijk in haar klacht. 

De Klachtencommissie heeft het classificatieformulier 4.1 toegepast op de Film en behandelt hieronder de relevante vragen.

In de categorie geweld moet vraag 2.2.1. (Komen in de productie één of meer vormen van fysiek geweld voor?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. De Klachtencommissie doelt bij de beantwoording van deze vraag onder andere op de boer die door de Duitsers neergeschoten wordt omdat hij onderduikers herbergt. Vraag 2.3.1. (Zitten er geweldsacties in die indringend zijn?) moet met ‘nooit’ beantwoord worden. De Klachtencommissie doelt bij de beantwoording van deze vraag op de bovengenoemde scène waarin de boer neergeschoten wordt. In de vragenlijst staat dat bij indringende geweldsacties de kijker de indruk krijgt dat het geweld hard aankomt en dat dat ook de bedoeling van de agressor is. Vervolgens staat in de vragenlijst dat indringendheid bijvoorbeeld gerealiseerd kan worden door middel van:
- het toevoegen van opzwepende muziek aan de geweldsscénes;
- het accentueren van pijn bij het slachtoffer door geluid of beeld;
- slowmotion;
- close ups van gevechtshandelingen;
- het toevoegen van geluidseffecten aan vechtscénes; 

De Klachtencommissie is van oordeel dat bovengenoemde scène dermate veraf gefilmd is dat daardoor niet voldaan wordt aan de omschrijving van indringend geweld in de vragenlijst.

Vraag 2.4.1. (Zijn er beelden van verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) moet vervolgens ook met ‘nooit’ beantwoord worden. 

Geweld dat niet indringend is en niet tot ernstige verwondingen leidt, brengt de classificatie op 6. 

Binnen de inhoudscategorie angst moet vraag 3.1.1. (Zijn er beelden van angstige mensen?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. Vraag 3.1.2. (Loopt het met de zeer angstige mensen steeds, dus in alle gevallen, direct goed af?) moet met ‘ja’ beantwoord worden. De Klachtencommissie verwijst hier naar de scène waarin een ondergedoken meisje zich in het riet verstopt voor de Duitsers. De Duitsers vinden haar niet.
Vraag 3.3.1. (Komen er verwondingen voor in de productie?) moet met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. De Klachtencommissie doelt hierbij op de piloot die gewond is aan zijn hand. De hand moet verbonden worden. Vraag 3.3.2. (Komen er ernstige verwondingen voor in de productie?) moet met ‘nooit’ beantwoord worden. De Klachtencommissie is van mening dat de verwonding van de piloot niet ernstig is in de zin van de vragenlijst van het NICAM. Vraag 3.6.1. (Spelen de angstwekkende situaties zich af in een realistische omgeving?) moet met ‘ja’ beantwoord worden. De Film speelt zich af in en rondom een boerderij in Friesland. 

Door bovenstaande beantwoording komt de classificatie voor angst uit op 6.

Binnen de inhoudscategorie discriminatie moet vraag 5.1.1. (Komen er in de productie discriminerende uitingen of gedragingen voor?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. Zo wordt het woord ‘rotmof’ herhaaldelijk gebezigd. Vraag 5.1.2. (Worden de discriminerende uitingen of gedragingen geneutraliseerd doordat de discriminatie expliciet wordt afgeraden?) met ‘ja’ beantwoord worden. In de Film wordt een aantal keer gezegd dat niet alle Duitsers slecht zijn en dat er ook goede Duitsers bestaan. 

Bovenstaande beantwoording leidt tot de classificatie AL voor discriminatie. 

Tot slot moet vraag 7.1.1. (Komt er in de productie grof taalgebruik (vloeken, schuttingtaal) voor?) met ‘nooit’ beantwoord worden. Klaagster noemt het schelden van de Duitsers. De Klachtencommissie is van mening dat grof taalgebruik niet nadrukkelijk in de Film aanwezig is. 

De overige inhoudscategorieën zijn op de Film niet van toepassing. 

De klacht richt zich mede op het schieten op de hond in het water. Ook noemt Klaagster het oppakken van mensen die vervolgens worden meegenomen door de Duitsers, de Duitse soldaten die het meisje zoeken dat in het riet verstopt is en het neerschieten van vier mensen. Het Kijkwijzer systeem vereist echter dat er specifiek naar de beelden gekeken wordt, zonder de context waarin het gefilmd is, mee te wegen. Het neerschieten van de hond is niet zichtbaar in beeld gebracht, er is alleen een rode vlek in het water te zien. Ook is niet in beeld gebracht wat er met de mensen gebeurt die door de Duitsers worden opgepakt. Het neerschieten van de vier mensen is eveneens niet in beeld gebracht. Bovengenoemde voorbeelden zijn naar het oordeel van de Klachtencommissie niet daadwerkelijk in beeld gebracht en derhalve niet te ondervangen in het classificatiesysteem en kunnen dan ook niet tot een leeftijdsclassificatie hoger dan AL leiden. 

7. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht ongegrond

De classificatie van de Film is terecht uitgekomen op 6, op basis van geweld en angst.

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de
Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.

 

Hilversum, 30 juli 2008

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal