Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)  

Audiovisuele productie: de DVD ‘The Princess Bride’, hierna te noemen: de Film.

1. De procedure
Klaagster heeft op 5 januari 2010 een klacht ingediend over de Film.   De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.  Beklaagde sub 1 heeft bij brief van 26 februari 2010 verweer gevoerd.  Beklaagde sub 2 heeft bij brief van 5 februari 2010 verweer gevoerd.  De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 17 maart 2010.   Klaagster noch Beklaagde sub 1 noch Beklaagde sub 2 heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar standpunt mondeling toe te lichten. 

2. De bestreden audiovisuele productie
De Film gaat over Buttercup die verliefd is op de stalknecht Wesley. Prins Humperdinck wil met haar trouwen en heeft snode plannen. Westley en zijn vrienden gaan Buttercup redden. Beklaagde sub 1 heeft de Film op 14 september 2007 geclassificeerd met behulp van het destijds geldende classificatieformulier en is uitgekomen op de classificatie ‘let op met kinderen jonger dan 6’ (6) op basis van angst (pictogram: spinnetje).  Beklaagde sub 2 heeft de Film op DVD uitgebracht. 

3. De klacht
De klacht richt zich op de DVD en heeft betrekking op de inhoudscategorieën geweld en angst. Klaagster voert aan dat in deze film zowel een monsterachtig knaagdier als een mens op zeer bloedige wijze om het leven gebracht worden met zwaardsteken, dwars door het beest en later ook door een mens. Volgens Klaagster is de Film niet geschikt voor haar dochter van 9 jaar en al helemaal niet voor kinderen vanaf 6 jaar. 

4. Het verweer
In het verweerschrift voert Beklaagde sub 1, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan. Beklaagde sub 1 heeft op grond van artikel 4 Algemeen Reglement de classificatie overgenomen van Beklaagde sub 2 bij het uitzenden van de Film op haar zender(s).   In het verweerschrift voert Beklaagde sub 2, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan. 

Beklaagde sub 2 stelt dat de film uit 1987 is. Het NICAM bestond toen nog niet. Beklaagde sub 2 vindt de brief overtrokken. Dit zegt waarschijnlijk meer over wat iemand gewend is of niet, zeker als recente films zoals Narnia en Prince Caspian en Harry Potter gewoon voor 6 jaar doorgaan en juist een film die al 23 jaar oud is zonder een enkele klacht nu een probleem is voor de classificatie 6. De film is overigens geroemd als familieklassieker en is een van de persoonlijke favorieten van de vertegenwoordiger van Beklaagde sub 2 waar goede herinneringen aan bewaard worden vandaar ook de verontwaardiging.  Beklaagde sub 2 heeft de classificatie van Beklaagde sub 1 overgenomen. In dit geval is er geen sprake van verantwoordelijkheid bij Beklaagde sub 2. 

5. Reactie Klaagster op verweerschrift Beklaagde sub 2
Klaagster verbaast zich over de kwaliteit van het verweerschrift van Beklaagde sub 2. Beklaagde sub 2 komt enkel met argumenten van emotionele aard die naar de mening van Klaagster inhoudelijk niet steekhoudend zijn zoals het argument dat de film over Harry Potter nog enger is, dat de film 23 jaar oud is, dat er nog geen enkele klacht is geweest en dat de film een van de favoriete films is van de vertegenwoordiger van Beklaagde sub 2 waar hij goede herinneringen aan heeft.  

De enige gerechtvaardigde vraag in deze is volgens Klaagster of de Film geschikt is voor kinderen vanaf 6 jaar? En kan het bekijken hiervan leiden tot emotionele schade? Klaagster vindt het jammer dat Beklaagde sub 2 de emotie van de dochter van Klaagster ontkent zonder met inhoudelijke argumenten te komen. De dochter van Klaagster heeft hele gedeelten van de Film met de handen voor de ogen gezeten en vervolgens een aantal nachtmerries gehad. Deze classificatie dient niet goedgekeurd te worden omdat andere recente 'enge' films ook een vergelijkbare classificatie hebben. We begeven ons dan, volgens Klaagster, op een glijdende schaal naar beneden die voor niemand meer is te stoppen.

6. Reactie Beklaagden op verweerschriften
Beklaagde sub 1 stelt in haar reactie op het verweerschrift van Beklaagde sub 2 dat er bij Beklaagde sub 1 wat verwarring ontstond bij het binnenkomen van de klacht aangezien Beklaagde sub 1 de Film niet onlangs heeft uitgezonden op haar zenders. Na e-mailcorrespondentie met het NICAM bleek dat de klacht van Klaagster gericht is op de DVD. De Film is geproduceerd in 1987 en al enige tijd geleden uitgezonden op een zender van Beklaagde sub 1.  De classificatie van de Film is 'let op met kinderen tot 6 jaar' op basis van de inhoudscategorie angst. Zoals Beklaagde sub 2 aangeeft in het verweerschrift is de Film 20 jaar oud en zijn er nooit klachten geweest over de classificatie.  Beklaagde sub 1 wenst nogmaals te benadrukken dat Kijkwijzer geen indicatie geeft over geschiktheid. 

Indien de Film hoger geclassificeerd wordt dan de classificatie 6, wenst Beklaagde sub 1 de Klachtencommissie te wijzen op het feit dat de leeftijdscategorie 9 pas in het jaar 2009 is ingevoerd. Ook heeft Beklaagde sub 1 de Film niet recentelijk uitgezonden en stelt Beklaagde sub 1 zich op het standpunt dat zij de film in 2007 juist heeft geclassificeerd. Beklaagde sub 1 verzoekt de Klachtencommissie om de klacht jegens Beklaagde sub 1 ongegrond te verklaren.  Beklaagde sub 2 stelt in haar reactie op het verweerschrift van Beklaagde sub 1 dat de rechten van de Film vanaf 2008 in haar bezit zijn. De DVD met de Film lag in de winkels vanaf 22 april 2008. Beklaagde sub 1 heeft de Film op 14 september 2007 geclassificeerd. Beklaagde sub 2 heeft de classificatie van Beklaagde sub 1 overgenomen. In 2007 was de leeftijdscategorie 9 nog niet ingevoerd.

7. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klaagster ontvankelijk in haar klacht. De Klachtencommissie overweegt het volgende. Beklaagde sub 2 heeft de classificatie van de Film overgenomen van Beklaagde sub 1. Hiermee is er sprake van een situatie, zoals opgenomen in artikel 4 Algemeen Reglement, dat handelt over de zogenaamde ‘eerste classificatie’. Artikel 4 lid 1 luidt als volgt: “indien er sprake is van een eerdere classificatie op het audiovisueel product neemt de aangeslotene deze in principe over. De aangeslotene kan te goeder trouw overgaan tot openbaarmaking van het audiovisueel product. De aangeslotene mag zich op het bepaalde in dit artikel beroepen indien er een klacht wordt ingediend naar aanleiding van de openbaarmaking van het audiovisueel product en draagt de bewijslast”.   

De Klachtencommissie heeft de thans geldende vragenlijst toegepast op de Film en behandelt hieronder de relevante vragen. In de categorie geweld moeten vraag 2.2.1. (Hoe vaak komt fysiek lijf-aan-lijf geweld voor?) en vraag 2.3.1. (Zitten er geweldsacties in die indringend zijn?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. In de toelichting op de vragenlijst staat onder andere dat bij indringende geweldsacties de kijker de indruk krijgt dat het geweld hard aankomt en dat dit ook de bedoeling van de agressor is.

Hierbij doelt de Klachtencommissie onder andere op de scène waarin een zwaardvechter wordt neergestoken door een man. Het zwaard wordt in de buik van de man gestoken en aan de gezichtsuitdrukking en het geluid dat de man maakt is te zien en te horen dat de man pijn heeft. Een paar scènes verder is te zien dat de zwaardvechter het zwaard uit zijn buik haalt, opstaat, wankelt en tegen de muur belandt. Hij kan nog net de zwaardsteken van de andere man afweren. Dan loopt de zwaardvechter naar de man toe en zegt: ‘mijn naam is Indigo Montoya, je hebt mijn vader vermoordt, bereid je voor op de dood’. Deze zin blijft de zwaardvechter herhalen. Vervolgens steekt de zwaardvechter de man neer, de man is dood. 

De Klachtencommissie is van mening dat het geweld in bovengenoemde scènes hard aankomt bij het slachtoffer, zodat bovenstaande beantwoording leidt tot de classificatie 12 op basis van geweld.  

In de inhoudscategorie angst moet vraag 3.2.1. (Komen er mensen, mensachtigen of dieren voor die zichtbaar of hoorbaar ernstig lijden?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. In de toelichting op de vragenlijst staat dat het bij ernstig lijden gaat om zichtbaar of hoorbaar ernstig lijden als gevolg van een extreem aangrijpende ervaring. Het ernstig lijden van het slachtoffer moet de indruk geven dat hij/zij iets verschrikkelijks doormaakt. Ernstig lijden kan meer of minder expliciet worden overgebracht. Het is af te leiden uit gelaatsuitdrukkingen, kermen, huilen, krijsen of zweten. De Klachtencommissie is van mening dat er sprake is van ernstig lijden. De Klachtencommissie doelt hier onder andere op de scène waarbij Westley op de martelmachine ligt en het uitschreeuwt van de pijn. Het is in het gehele dorp te horen.

Vraag 3.5.1. (Komen er beelden van verwondingen voor in de productie?) moet met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. De Klachtencommissie is van mening dat in de bovengenoemde scènes die beschreven zijn in de inhoudscategorie geweld, verwondingen zichtbaar zijn. Zo heeft de zwaardvechter bijvoorbeeld een wond in zijn borst en is bloed zichtbaar. Deze verwondingen zijn naar het oordeel van de Klachtencommissie niet ernstig in de zin van de vragenlijst zodat vraag 3.5.2. (Zijn deze verwondingen ernstig?)  met ‘nooit’ beantwoord moet worden. 

Bovenstaande beantwoording van deze vragen brengt de classificatie op 9, waardoor de rest van de vragen binnen deze categorie die tot 6 leiden, automatisch vervallen. Dit laat onverlet dat in de Film ook sprake is van verwondingen (vraag 3.5.1.) en fysiek geweld tegen dieren (vraag 3.11). Ook zijn er beelden van dieren die zich dreigend gedragen (vraag 3.13.1.).  

Bovenstaande beantwoording leidt tot de classificatie 9 op basis van angst. De classificatie van de Film komt, nu de hoogste classificatie bepalend is, uit op 12, op basis van geweld. Beklaagde sub 1 heeft derhalve onjuist geclassificeerd nu de vragen die met de huidige vragenlijst tot de classificatie 12 op basis van geweld hebben geleid op 14 september 2007, het moment dat Beklaagde sub 1 de classificatie heeft verricht, reeds aan de vragenlijst waren toegevoegd.  Beklaagde sub 1 voert in haar reactie op het verweerschrift van Beklaagde sub 2 aan dat de Film al enige tijd geleden is uitgezonden op een zender van Beklaagde. Ook stelt Beklaagde sub 1 dat de Film 20 jaar oud is en dat er nooit klachten zijn geweest over een hogere classificatie.

De Klachtencommissie stelt zich op het standpunt dat de Film verkeerd geclassificeerd is. Het feit dat de Film al enige tijd geleden is uitgezonden, 20 jaar oud is en dat er niet eerder klachten over de Film zijn geweest, doet hier niet aan af. 

7 a. De beslissing van de Klachtencommissie ten aanzien van Beklaagde sub 1
De Klachtencommissie acht de klacht van Klaagster ten aanzien van Beklaagde sub 1 gegrond.  Beklaagde sub 1 dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak de door de Klachtencommissie aangegeven classificatie 12 in combinatie met het inhoudspictogram voor geweld voor de Film zelf alsnog door middel van het invullen van het classificatieformulier in te voeren in de database van het NICAM.  De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement van het NICAM over tot het opleggen van een boete aan Beklaagde, nu er in een eerdere uitspraak (klachtnr. 050102.01 ‘The Crusaders’) jegens Beklaagde sub 1 een sanctie is opgelegd. Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van de Sanctierichtlijn.   

De onderhavige overtreding valt binnen de categorie A ‘Inhoudelijke overtredingen’; de Film is verkeerd geclassificeerd. Beklaagde sub 1 is een landelijk opererende omroep, waarvoor elk punt € 2.000,- is.  Nu de leeftijdscategorie verhoogd wordt van 6 naar 12 brengt dit voor Beklaagde sub 1 een boete met zich mee van € 2.000, -.   In bovengenoemde Sanctierichtlijn staat opgenomen dat de Klachtencommissie de mogelijkheid heeft de correctiefactor toe te passen. Afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid kan de correctiefactor naar boven dan wel naar beneden worden bijgesteld. Eén van de factoren die bij het bepalen van de correctiefactor een rol speelt, is het aantal klachten dat reeds eerder tegen een Beklaagde gegrond is verklaard. Nu de Sanctierichtlijn reeds op 15 november 2004 in werking is getreden, en er inmiddels diverse malen klachten tegen Beklaagde gegrond zijn verklaard en daarbij boetes zijn opgelegd, kan de Klachtencommissie jegens Beklaagde de correctiefactor op 1,5 vaststellen.

Het Bestuur van het NICAM heeft echter besloten dat met ingang 1 januari 2010 bij het bepalen van de correctiefactor wegens recidive bij de omroepen met meer dan één zender gekeken zal worden naar het aantal klachten dat per individuele zender eerder gegrond is verklaard. Dit besluit geldt voor de na 1 januari 2010 op zitting behandelde zaken en heeft geen terugwerkende kracht. De reeds opgelegde boetes blijven derhalve ongewijzigd.  Op grond van het besluit van het Bestuur van het NICAM is de Klachtencommissie de mening toegedaan dat het toepassen van de correctiefactor 1,5 wegens recidive in deze niet opportuun is.  

De Klachtencommissie is van oordeel dat in het onderhavige geval waarbij een klacht betrekking heeft op een classificatie van een DVD die Beklaagde sub 2 van Beklaagde sub 1 heeft overgenomen, wel toe te schrijven is aan het concern aangezien de classificatie op naam staat van RTL Nederland B.V. De Klachtencommissie zal gelet op het bovenstaande een correctiefactor toepassen van 1. De boete bedraagt derhalve € 2000,-.  Het hierboven genoemde bedrag dient door Beklaagde sub 1 binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt separaat toegezonden.  

7 b. De beslissing van de Klachtencommissie ten aanzien van Beklaagde sub 2
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht van Klaagster ten aanzien van Beklaagde sub 2 ongegrond. Beklaagde sub 2 heeft een geslaagd beroep gedaan op artikel 4 lid 1 Algemeen Reglement van het NICAM.   De Klachtencommissie verzoekt Beklaagde sub 2 ambtshalve om bij de eerstvolgende release van de DVD/Video ervoor te zorgen dat de inlay de correcte door de Klachtencommissie vastgestelde classificatie vertoont. Indien er tussentijds een herdruk van de omslag plaatsvindt, dient deze de correcte classificatie te vermelden. Tevens dient Beklaagde sub 2 er zorg voor te dragen dat alle eventuele reclame- en overige uitingen met betrekking tot de DVD de correcte classificatie vermelden. 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de  Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.


Hilversum, 12 april 2010

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

Voor kinderen jonger dan 6 kan het schadelijk zijn om beelden te zien van geweld, enge dieren of fantasiefiguren (zoals monsters en heksen) of van verwondingen. Kinderen onder de 6 hebben nog veel moeite om het verschil tussen ‘echt’ en ‘nep’ te zien.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

Voor kinderen jonger dan 9 kan het schadelijk zijn om griezelige beelden te zien, geweld tegen kinderen of dieren, of slachtoffers van bijvoorbeeld een ramp of oorlog.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

Beelden van hard geweld, bloederige wonden, lijken, mensen of dieren die doodsbang zijn, of beelden van alcohol/drugs, discriminatie of seks kunnen schadelijk zijn voor kinderen jonger dan 12.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

Beelden van gevaarlijk gedrag (zoals stunts en challenges) kunnen schadelijk zijn voor jongeren onder de 14. Ook horrorfilms (zowel realistische als onrealistische) zijn mogelijk schadelijk.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar

Beelden van heftig geweld, horror, (expliciete) seks en verheerlijking van alcohol en drugs kunnen schadelijk zijn voor pubers van rond de 16. Ze zijn op zoek naar hun eigen grenzen, en naar spanning en sensatie. De invloed van hun leeftijdsgenoten is groot.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Er kunnen allerlei soorten geweld voorkomen in producties. Van slaan en schoppen tot schieten, martelen of seksueel geweld. De algemene regel is: hoe heftiger het geweld, hoe hoger de leeftijd. Ook wordt er gekeken naar hoe hard en hoe écht het geweld is, en of er bloed te zien is.

Lees meer

Angst

In de categorie angst kun je verschillende dingen tegenkomen: van verwondingen en lijken tot dierenleed, griezelige geluiden en horror. Maar ook aangrijpende beelden van zelfdoding of zelfbeschadiging. Net zoals bij geweld geldt: hoe echter en duidelijker iets in beeld komt, hoe hoger de leeftijd.

Lees meer

Seks

Het zien van seks kan jongeren, die hun (seksuele) identiteit aan het ontwikkelen zijn, een verkeerd beeld geven van wat 'normaal' is. Hoe ver een seksuele handeling gaat, en hoe vaak en duidelijk het in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie wordt gerookt, veel alcohol wordt gedronken of drugs worden gebruikt, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Gevaarlijke challenges of stunts

Het pictogram voor gevaarlijk gedrag geeft aan dat er gevaarlijke challenges of stunts voorkomen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal