Foutieve clas. ‘Spy Kids 2’ in filmladder Pathé Arena

UITSPRAAK KLACHTENCOMMISSIE
De klacht betreft de foutieve vermelding van de classificatie van de bioscoopfilm ‘Spy Kids 2’ in de filmladder van Pathé Arena. Deze film is geclassificeerd op 6 jaar en ouder (6) op basis van geweld (vuistje) en angst (spin), maar in de filmladder werd aangegeven dat hij geclassificeerd zou zijn op 12 jaar en ouder (12) op basis van geweld en angst.
De klager geeft aan dat bij het checken van de classificatie van de film ‘Spy Kids 2’ zij drie verschillende classificatie aantrof bij drie verschillende bioscopen op een en dezelfde pagina in een regionale krant. In de filmladder van de beklaagde stond deze film echter geclassificeerd op 12.
Het verweer van de beklaagde bioscoopexploitant luidt, dat men zeer verbaasd is over het feit dat de foute leeftijdsclassificatie vermeld stond in de filmladder. Beklaagde streeft er naar dat de informatie die wordt verstrekt correct is. Voor zover beklaagde heeft kunnen nagaan is er een fout ontstaan in de controle van de proefdruk voor de advertentie. Helaas heeft toen de betreffende film voor die week met een zwaardere classificatie in de krant gestaan. In de daaraan voorafgaande weken was de leeftijdsclassificatie correct. Beklaagde zal bekijken of er intern nog betere manieren zijn om dit in de toekomst te voorkomen. Beklaagde geeft tot slot aan het voorgevallene zeer te betreuren.
De Klachtencommissie (KC) is van mening dat er door de betreffende bioscoopexploitant inbreuk gemaakt is op artikel 3.2.1. van het Deelreglement Film. In dit artikel staat dat de bioscoopexploitant ervoor zal zorgdragen dat de pictogrammen, die betrekking hebben op de in de bioscoop te vertonen hoofdfilm, verwerkt worden in de filmladder. De KC neemt aan dat er inderdaad sprake is geweest van een fout, maar is wel van oordeel dat uiterst zorgvuldig te werk dient te worden gegaan bij het tonen van de classificatie van een film op welke wijze dan ook.

Uitspraak van de KC op 5 juni 2003: de KC heeft de klacht gegrond verklaard. De KC gaat over tot het opleggen van de minimale boete van 570,- euro. Tevens wordt de beklaagde veroordeeld in de kosten van de behandeling van de klacht ad. 500,- euro. Bij het bepalen van deze sanctie heeft de KC de uitspraken tegen de bioscoopexploitant over de foutieve classificatie in een van de bioscopen van ‘Harry Potter 2’ van 16 april en de foutief aangegeven classificatie van ‘Bowling For Columbine’ in een van de bioscopen van 5 juni 2003 meegewogen.


UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP
De Commissie van Beroep van het NICAM heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het beroep van beklaagde tegen de uitspraak van de Klachtencommissie betreffende de foutieve leeftijdsclassificatie in een filmladder voor de film ‘Spy Kids 2’.

1. De procedure
Bij beslissing van 5 juni 2003 heeft de Klachtencommissie van het NICAM een klacht met betrekking tot de foutieve leeftijdsclassificatie in een filmladder voor de film ‘Spy Kids 2’ gegrond verklaard.

Aan beklaagde zijn de navolgende sancties opgelegd:

  • een boete ad. 570, - euro (artikel 16 lid 1 onder B Algemeen Reglement);
  • een veroordeling in de kosten van de behandeling van de klacht ad. 500, - euro (artikel 16 lid 1 onder C Algemeen Reglement).
Afschrift van deze beslissing is aan partijen verzonden op 5 juni 2003.

Beklaagde is van deze beslissing in beroep gekomen bij beroepschrift van 7 juli 2003, bij de Commissie van Beroep binnengekomen op 7 juli 2003.

De Commissie van Beroep heeft het beroep behandeld tijdens haar zitting van 17 september 2003, alwaar is verschenen de heer …, gemachtigde van beklaagde. Klaagster heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid haar standpunt mondeling toe te lichten.

De Commissie van Beroep heeft acht geslagen op de stukken die op de zaak betrekking hebben, waaronder het dossier van de Klachtencommissie, evenals op het behandelde ter zitting.

Beklaagde heeft tegen de uitspraak van de Klachtencommissie beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep, waaronder de Commissie van Beroep verstaat dat zij verzocht wordt de uitspraak te vernietigen, dan wel terug te verwijzen naar de Klachtencommissie.

Naar aanleiding van het beroep overweegt de Commissie van Beroep als volgt.

2. De klacht
De Klachtencommissie heeft de klacht als volgt omschreven:

Klaagster heeft aangegeven, dat zij bij het checken of de film ‘Spy Kids 2’ geschikt zou zijn voor haar kinderen, op drie verschillende leeftijdsclassificaties stuitte. Drie verschillende bioscopen geven op dezelfde pagina in de regionale krant ‘het Vechtjournaal’ drie verschillende classificaties aan. In de filmladder van Pathé Arena staat dat de betreffende film geclassificeerd is voor 12 jaar en ouder (12) op basis van geweld en angst.

De Commissie van Beroep gaat uit van voormelde klachtomschrijving nu daartegen geen bezwaar is gemaakt.

3. De bezwaren van beklaagde
Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie voert beklaagde in het beroepschrift de volgende gronden aan.

Beklaagde is van menig dat er door zijn actie geen schade berokkend is aan derden, alleen aan zichzelf.
Er is volgens beklaagde geen klacht ingediend maar een vraag gesteld door klaagster.
Alle correspondentie is naar postbus 75948 verstuurd, waardoor beklaagde niet op tijd op de hoogte was van een zitting en deze dus niet heeft kunnen bijwonen.

4. De behandeling ter zitting
De heer… geeft allereerst aan dat beklaagde van menig is dat er niemand schade heeft ondervonden van zijn actie. In de bioscoop werd de juiste classificatie vermeld.
De boete is opgelegd op basis van twee eerdere uitspraken. Deze uitspraken waren in eerste instantie niet op de site van Kijkwijzer te vinden. Toen de uitspraken wel op de site waren geplaatst, kon beklaagde zien dat bij het opleggen van de boete, rekening is gehouden met fouten die door andere bioscopen zijn gemaakt. Beklaagde vindt het onterecht dat hij daar nu op wordt afgerekend, ook al behoren deze bioscopen tot hetzelfde concern.
Beklaagde vindt de sanctie veel te zwaar, zeker gezien het feit dat de fout al hersteld was voordat de klacht werd ingediend.

5. De beslissing
Er is geen aanvulling op de inhoud van de klacht naar voren gekomen en er is geen andere lezing van de feiten. Het bezwaar van beklaagde richt zich op de sanctie die de Klachtencommissie heeft opgelegd.

De Commissie van Beroep deelt de mening van de Klachtencommissie dat door een fout van beklaagde, gedurende een week een onjuiste, te hoge leeftijdsclassificatie voor ‘Spy Kids 2’ in de filmladder in ‘Het Vechtjournaal’ heeft gestaan en dat hierdoor inbreuk is gemaakt op artikel 3.2.1 Deelreglement Film.

De Commissie van Beroep is echter van mening dat het beter was geweest wanneer de Klachtencommissie voor het vermelden van een foutieve leeftijdsclassificatie in ‘Het Vechtjournaal’ geen boete had opgelegd, nu beklaagde er alles aan heeft gedaan om de gemaakte fout te herstellen en de fout ook al daadwerkelijk hersteld had voordat er een klacht over binnenkwam bij het NICAM.
De Commissie van Beroep is daarom van oordeel dat de boete die is opgelegd door de Klachtencommissie, voorwaardelijk moet zijn. Indien er binnen een jaar na de datum van deze beslissing, door het bureau van het NICAM een inbreuk op de reglementen van het NICAM door beklaagde, wordt geconstateerd, kan de boete alsnog onvoorwaardelijk worden.

Conform artikel 16 lid 1 onder C Algemeen Reglement van het NICAM staat het de Klachtencommissie vrij een aangeslotene te veroordelen in een bijdrage in de kosten van de behandeling van de klacht. Een kostenveroordeling zoals in dit geval is uitgesproken door de Klachtencommissie is, mede in aanmerking genomen de werkelijke kosten, alleszins redelijk.

Uit het voorgaande volgt dat de Klachtencommissie in redelijkheid tot haar oordeel kon komen, behoudens voor zo ver het betreft de opgelegde boete.

De Commissie van Beroep, op vorenstaande gronden beslissende:

bekrachtigt de beslissing van de Klachtencommissie van het NICAM van 5 juni 2003, met dien verstande dat de boete geheel voorwaardelijk zal zijn op de wijze als in deze uitspraak omschreven.

Nu beklaagde in eerste aanleg een kostenveroordeling opgelegd heeft gekregen, ziet de Commissie van Beroep, alles overwegende, geen reden om beklaagde een bijdrage op te leggen in de kosten van de behandeling van de zaak in beroep.

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal