Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Audiovisuele productie: televisieprogramma ‘Oprah Winfrey’, hierna te noemen: de Serie, Aflevering van 9 oktober 2008 omstreeks 15:00 uur op RTL 4, hierna te noemen: de Aflevering 

1. De procedure
Klager heeft bij e-mail van 9 oktober 2008 een klacht ingediend over de Aflevering.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 18 november 2008.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 10 december 2008.

Klager noch Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn dan wel haar standpunt mondeling toe te lichten. 

2. De bestreden audiovisuele productie
Het programma is een talkshow onder leiding van Oprah Winfrey. De Serie is middels een steekproef geclassificeerd. De classificatie van de Serie is Alle Leeftijden (AL). De Aflevering is uitgezonden omstreeks 15.00 uur. 

3. De klacht
De klacht van Klager richt zich op de inhoudscategorieën geweld en angst.

In de Aflevering werden beelden vertoond van een oude, verpleging behoeftige man, die werd mishandeld door zijn verzorgster. Hij werd overal geslagen en gestompt en deze opnamen werden herhaald. Met dit soort beelden wordt volgens Klager een afspraak geschonden waar het over geweld op televisie gaat. Dit soort wreedheden mogen volgens Klager op dit tijdstip niet vertoond worden. 

4. Het verweer
In haar verweerschrift geeft Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

In de Serie worden doorgaans veel verschillende onderwerpen besproken door de host Oprah Winfrey. De Serie heeft een hoog amusementsgehalte. Soms stelt Oprah in haar programma een bepaalde misstand aan de kaak. In de Aflevering bespreekt Oprah een boek getiteld: The Gift of Fear. Het boek bespreekt een aantal gevallen waarin mensen intuïtief aanvoelden dat ze bedreigd werden door geweld. Er wordt ook aandacht besteed aan een vrouw die haar vader laat verzorgen bij haar thuis. De vrouw ziet op verborgen camera dat haar vader door de verzorgster werd geslagen en gestompt. Deze beelden komen erg kort in beeld en zijn onscherp. Het geweld wordt afgekeurd. Beklaagde is van mening dat de Aflevering juist geclassificeerd is. De Serie is door middel van een steekproef geclassificeerd. De classificatie is uitgekomen op AL. Na jaren waarin de Serie wordt uitgezonden is er nog nooit aanleiding geweest voor een hogere classificatie. Beklaagde verzoekt de Klachtencommissie om de klacht ongegrond te verklaren. 

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht.

De Klachtencommissie heeft het nu geldende classificatieformulier toegepast op de Aflevering en behandelt hieronder de relevante vragen. 

In de categorie geweld moet vraag 2.1.1. (Komen er in de productie één of meerdere vormen van fysiek geweld voor?) met ‘1 keer of vaker’ worden beantwoord. De Klachtencommissie doelt hier op de beelden van de oude man die wordt gestompt en geslagen door zijn verzorgster. Vraag 2.3.1. (Zitten er geweldsacties in die indringend zijn?) moet met ‘nooit’ worden beantwoord. Hoewel de beelden schokkend zijn, is het slaan en stompen van de verzorgster niet aan te merken als indringend geweld in de zin van Kijkwijzer. Bij indringend geweld moet worden gedacht aan de man-tegen-man gevechten in Charlies Angels en The Matrix, de schietacties in Nikita en Miamy Vice of de boksscènes in Rockey. Daarvan is in de Aflevering geen sprake.

Vraag 2.4.1. (Zijn er beelden van verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) moet met ‘nooit’ beantwoord worden.

Geweld dat niet indringend is en niet tot verwondingen leidt, krijgt de classificatie ‘let op met kinderen tot 6 jaar’(6) op basis van geweld (pictogram: vuistje). 

De overige inhoudscategorieën zijn op de Aflevering niet van toepassing. 

6. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Aflevering gegrond. De classificatie van de Aflevering moet zijn 6 op basis van geweld.

De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement van het NICAM over tot het opleggen van een boete aan Beklaagde, nu er in eerdere uitspraken (onder andere klachtnr. 080501.01  ‘Jensen’ en 080418.02 ‘Jensen’) tegen Beklaagde een klacht gegrond is verklaard. Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van de Sanctierichtlijn.

De onderhavige overtreding valt binnen de categorie A ‘Inhoudelijke overtredingen’; Beklaagde heeft de Aflevering verkeerd geclassificeerd. Beklaagde is een landelijk opererende omroep, waarvoor elke punt € 2000,- is. De Aflevering is op basis van één categorie, te weten geweld, verkeerd geclassificeerd.

Het Seriebeleid van het NICAM laat de Klachtencommissie de ruimte om, in geval van een aflevering die niet via de steekproef is geclassificeerd, gebruik te maken van de correctiefactor. De Klachtencommissie bepaalt per geval of de omstandigheden aanleiding geven tot aanpassing van de boete. De Klachtencommissie stelt vast dat Beklaagde de steekproef correct heeft uitgevoerd en dat de Aflevering niet in de steekproef heeft gezeten. Ook zijn er geen andere omstandigheden die er toe leiden dat de Klachtencommissie de volledige boete wenst te handhaven. Tegelijkertijd speelt de recidive een rol bij het vaststellen van de boete, nu de Sanctierichtlijn op 15 november 2004 in werking is getreden, en er diverse malen klachten tegen Beklaagde gegrond zijn verklaard en boetes zijn opgelegd. 

Bovenstaande omstandigheden in overweging nemende, stelt de Klachtencommissie de correctiefactor vast op 0,75 waardoor de boete voor Beklaagde € 1500,- bedraagt.

Het hierboven genoemde bedrag dient door Beklaagde binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt gescheiden toegezonden. 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.

 

Hilversum, 13 januari 2009

 

  

Beslissing van de Commissie van Beroep van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 

1. De uitspraak van de Klachtencommissie
Bij beslissing van 13 januari 2009 heeft de Klachtencommissie van het NICAM de klacht van Klager in eerste aanleg van 9 oktober 2008 met betrekking tot de Aflevering beoordeeld. De klacht richt zich op de nhoudscategorieën geweld en angst. Klager in eerste aanleg heeft aangegeven dat in de Aflevering beelden worden vertoond van een oude man die wordt mishandeld door zijn verzorgster. Hij wordt geslagen en gestompt. Met deze beelden wordt volgens de Klager in eerste aanleg een afspraak geschonden waar het gaat over geweld op televisie. Dit soort wreedheden mag op dit tijdstip niet vertoond worden. 

De Klachtencommissie heeft de klacht over de Aflevering gegrond verklaard. De classificatie van de Aflevering dient uit te komen op ‘let op met kinderen tot 6 jaar’ (6) op basis van geweld. De oorspronkelijke classificatie van de Serie is ‘niet schadelijk/alle leeftijden’ (AL). 

De Klachtencommissie is conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement overgegaan tot het opleggen van een boete, nu er in eerdere uitspraken, waaronder twee keer inzake ‘Jensen’ (klachtnummer: 080501.01 en 080418.02) tegen Opposant een sanctie is opgelegd. Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van de Sanctierichtlijn. De onderhavige overtreding valt binnen de categorie A ‘Inhoudelijke overtredingen’; de Aflevering is op basis van één categorie, te weten geweld, verkeerd geclassificeerd. Opposant is een landelijk opererende omroep, waarvoor één punt € 2000, - is.  

Het Seriebeleid van het NICAM laat de Klachtencommissie de ruimte om, ingeval van een aflevering die niet via een steekproef is geclassificeerd, gebruik te maken van de correctiefactor. De Klachtencommissie heeft vastgesteld dat Opposant de steekproef correct heeft uitgevoerd en dat de Aflevering niet in de steekproef heeft gezeten. Tegelijkertijd heeft in casu de recidive wel een rol gespeeld bij het vaststellen van de hoogte van de boete. 

De Klachtencommissie heeft de correctiefactor daarom vastgesteld op 0,75, waardoor de boete voor Opposant is uitgekomen op € 1500, -. Afschrift van deze beslissing is aan partijen verzonden op 13 januari 2009. 

2. De procedure in hoger beroep
Opposant is van de beslissing van 13 januari 2009 in beroep gegaan bij beroepschrift van 10 februari 2009, bij de Commissie van Beroep op dezelfde dag binnengekomen. De Commissie van Beroep heeft het beroep behandeld tijdens haar zitting van 10 maart 2009. Opposant heeft vooraf aangegeven dat er geen vertegenwoordiger ter zitting aanwezig zal zijn.

 Klager in eerste aanleg heeft op verzoek van het bureau van het NICAM alsnog te reageren op het beroepschrift van Opposant aangegeven dat hij door het indienen van de klacht de verantwoordelijke programmamakers erop probeert te wijzen dat ze de inhoud van hun eigen programma zouden moeten kennen, speciaal als die afwijkt van eerdere getoetste afleveringen. Verantwoordelijke zendgemachtigden moeten veel scherper op ongewenste uitzendingen letten. Een pijnlijke sanctie dient ze alert te houden. Steekproefsgewijs classificeren zou van tafel moeten; Opposant zou als maatregel opgelegd moeten krijgen iedere uitzending te classificeren. 

Geweld dient geclassificeerd te worden, wetende dat het vertonen van geweld bewezen traumatische effecten op kinderen heeft. Het getoonde geweld heeft gediend om enerzijds het boek te verkopen en anderzijds mensen aan het programma te binden ten behoeve van de kijkdichtheid en de reclame-inkomsten. Daarom lijkt het niet effectief om zo’n lage geldboete te geven. De pers informeren en het programma uit de lucht halen, lijkt Beklaagde in eerste aanleg meer afdoende maatregelen. Hij hoopt daarom op een herziening van de sanctie. Doordat de Klachtencommissie Opposant heeft berispt en de classificatie op 6 jaar dient uit te komen, lijkt het alsof zijn argument van het tijdstip niet meer aan de orde is. Echter de kwalificatie 6 jaar is natuurlijk ook tijdsgebonden. 

De Commissie van Beroep heeft acht geslagen op de stukken die op de zaak betrekking hebben, waaronder het dossier van de Klachtencommissie, evenals op het behandelde ter zitting. 

3. De gronden voor het hoger beroep
Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie voert Opposant in het beroepschrift de volgende, enigszins verkorte, gronden aan. Het volledige beroepschrift, als ook het eerdere verweerschrift, worden als ingelast beschouwd. Op grond van de hierna genoemde argumenten verzoekt Opposant de Commissie van Beroep om de uitspraak van de Klachtencommissie tegen haar te vernietigen.

Ten eerste is de klacht van de Klager in eerste aanleg gericht op het uitzendtijdstip van de Aflevering. Uit zijn e-mail volgt: “Het onderwerp van het programma was natuurlijk bedoeld om dit soort praktijken tegen te gaan, maar met dit soort beelden is er op dit tijdstip sowieso een afspraak geschonden, waar het geweld op tv aangaat.” “….. het schenden van afspraken over tijdstippen waar dit soort wreedheden op de media te zien mogen zijn. Die afspraken zijn al lang geleden gemaakt en dienen mijns inziens strikt nagekomen te worden.” 

Echter de classificatie, geoordeeld door de Klachtencommissie, 6 jaar (pictogram vuistje), voor deze Aflevering heeft totaal geen consequenties voor het uitzendtijdstip. De classificatie 6 geldt als aanwijzing voor de ouders. De gehele klacht, namelijk – schending van uit te zenden tijdstippen – is in het geheel niet aan de orde. Opposant heeft door het uitzenden van de Aflevering om circa 15.00 uur op RTL 4 niet onjuist gehandeld! Ook blijkt uit de e-mail van de Klager in eerste aanleg dat zijn kind op dat moment geen televisie aan het kijken was.

Zoals eerder in het verweerschrift is aangevoerd, is deze Aflevering op juiste wijze geclassificeerd. De beklaagde Aflevering behoort namelijk bij een serie. Opposant heeft op basis van artikel 9 Deelreglement Televisie van het NICAM geclassificeerd. Het Reglement van het NICAM geeft de omroeporganisatie de mogelijkheid om bij een serie aan het begin van het seizoen te classificeren middels een steekproef. 

De wijze van classificeren heeft de Klachtencommissie ook niet onjuist geacht. De Klachtencommissie stelt vast dat de steekproef correct is uitgevoerd. Deze gang van zaken vindt Opposant uiterst opmerkelijk. Zij handelt volgens het Reglement van het NICAM, maar krijgt wel een boete opgelegd. Iedereen kent de serie van Oprah Winfrey en weet dat host Oprah veel onderwerpen bespreekt in haar programma. Het programma heeft een hoog amusementsgehalte en toont vrijwel nooit gewelddadige beelden. 

De Klachtencommissie oordeelde dat Opposant de steekproef correct heeft uitgevoerd en dat er geen andere omstandigheden zijn die ertoe leiden dat de Klachtencommissie de volledige boete wenst te handhaven.Bij het vaststellen van de boete speelt de recidive ook een rol volgens de Klachtencommissie. Opposant is het volstrekt niet eens met de Klachtencommissie dat ‘recidive’ bij deze klacht een rol speelt bij het vaststellen van de boete. In artikel 13.2 Klachtenreglement staat beschreven dat: “Bij de beoordeling van de vraag of en zo ja welke sancties dienen te worden getroffen, houdt de Klachtencommissie rekening met alle relevante omstandigheden, waaronder de ernst van de overtreding, dan wel van het handelen/nalaten, de mate waarin de overtreding, dan wel het handelen/nalaten, aan beklaagde te verwijten is en de omstandigheden waaronder de overtreding, dan wel het handelen/nalaten tot stand is gekomen. De Klachtencommissie zal daarbij gelijke gevallen gelijk behandelen. (cursivering door Opposant toegevoegd) 

Opposant is van mening dat de Klachtencommissie de uitleg van het begrip recidive een veel ruimere betekenis heeft toegekend. De Klachtencommissie gaat op grond van artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement over tot het opleggen van de boete nu er in eerdere uitspraken – onder andere klachtnummer: 080501.01 Jensen en 080418.02 Jensen – een klacht gegrond is verklaard. De vergelijking die de Klachtencommissie hier maakt van het programma ‘Jensen’ met de Serie ‘Oprah Winfrey’ valt niet te rijmen. Anders dan dat beide programma’s talkshows zijn, valt er géén enkele vergelijking te maken. In artikel 13.2 staat beschreven dat de Klachtencommissie gelijke gevallen gelijk zal behandelen. 

Opposant meent dat recidive beperkt zou moeten worden uitgelegd. De Klachtencommissie kan in dat geval een boete opleggen wanneer er eerder voor hetzelfde programma een boete is uitgedeeld. Aangezien Opposant volledig in overeenstemming met het Deelreglement Televisie van het NICAM heeft gehandeld, verzoekt Opposant primair de klacht ongegrond te verklaren. Subsidiair verzoekt Opposant– wanneer de leden van de Commissie van Beroep de klacht toch gegrond verklaard – dat er in plaats van een boete een andere sanctie wordt opgelegd. Er is nog nooit eerder geklaagd dan wel een boete opgelegd naar aanleiding van de uitzending van de Serie. Opposant is van mening dat een andere sanctie, zoals bijvoorbeeld een waarschuwing, voor deze klacht zou moeten worden opgelegd. 

Gedurende de beroepsprocedure bij de Commissie van Beroep dient de uitvoerbaarheid van de beslissing van de Klachtencommissie op grond van artikel 15 van het Klachtreglement te worden geschorst. Dit betekent dat Opposant vooralsnog de classificatie van de Aflevering niet in de database hoeft aan te passen, noch dat zij gehouden is aan de classificatie door de Klachtencommissie. 

4. De beoordeling
Ten aanzien van de aangevoerde gronden tot vernietiging van de beslissing van de Klachtencommissie overweegt de Commissie het volgende. De Commissie van Beroep is met de Klachtencommissie van mening dat de classificatie van de Aflevering op 6 op basis van geweld dient uit te komen en dat het geweld niet indringend is. Voor de goede orde merkt de Commissie hier op dat aan de classificatie 6 geen uitzendtijdstip is verbonden. Programma’s met deze classificatie mogen op ieder moment van de dag worden uitgezonden, in tegenstelling tot de opmerking hierover van de Klager in eerste aanleg.
 
De steekproef is correct uitgevoerd door Opposant. Opposant mocht in casu volstaan met het nemen van een steekproef. In navolging van de uitspraak inzake 'Sliders, the Breeder' (klachtnummer: 061031.02) is de Commissie ook in het onderhavige geval van mening dat niet voorzienbaar was dat er sprake zou zijn van een aflevering die inhoudelijk, althans volgens de criteria van Kijkwijzer, zou afwijken van de overige afleveringen binnen dat seizoen. Daarom heeft de beslissing van Opposant de Serie te classificeren middels een steekproef geen grote mate van verwijtbaarheid opgeleverd en dient de boete te worden gehalveerd met een beroep op de correctiefactor.  

Dat er wel een boete wordt opgelegd heeft te maken met het gegeven dat een omroeporganisatie aansprakelijk is voor hetgeen er door haar wordt uitgezonden. In artikel 2.1 Deelreglement Televisie staat opgenomen dat de omroeporganisatie vorm en inhoud bepaalt van haar programma en verantwoordelijk is voor wat binnen haar zendtijd wordt uitgezonden. De Commissie van Beroep heeft reeds in haar eerdere uitspraak ‘Sliders, The Breeder’ aangegeven dat er een onderscheid kan worden aangebracht tussen de sanctionering van foutieve classificaties van films of andersoortige programma’s, waar de mogelijkheid tot het nemen van een steekproef niet is gegeven en series waar deze optie wel bestaat. Artikel 9 van genoemd reglement bepaalt dat de omroeporganisatie een serie mag classificeren op basis van een steekproef. Daar gebruik van maken, brengt voor de omroeporganisatie ingevolge artikel 2.1 een zeker risico met zich mee.
 
In de Sanctierichtlijn is bepaald dat één van de factoren bij het bepalen van de correctiefactor het aantal klachten is dat reeds eerder tegen een Opposant gegrond is verklaard. Daarbij is het beleid dat eerdere sancties mogen worden meegewogen door de Klachtencommissie, ook wanneer het andersoortige programma’s betreft. Het feit dat er tegen een omroeporganisatie na eerdere gegronde klachten sancties zijn opgelegd, is voldoende. 

De Commissie van Beroep vindt de motivering van de beslissing van de Klachtencommissie echter onvoldoende duidelijk. De Klachtencommissie stelt de correctiefactor zonder nadere omschrijving vast op 0,75, waardoor de boete uitkomt op € 1500, -. Dat is in lijn met het uiteindelijke boetebedrag waar de Commissie van Beroep op uitkomt, maar de Klachtencommissie had naar het oordeel van de Commissie moeten aangeven dat zij de correctiefactor eerst op 1,5 stelt, gezien de recidive die in dit geval een rol speelt en voorts deze 1,5 halveert tot 0,75 in lijn wederom met de eerdergenoemde 'Sliders, The Breeder' uitspraak. De Commissie van Beroep acht de motivering in de uitspraak van de Klachtencommissie voor betrokken partijen niet helder genoeg en verzoekt hier in de toekomst rekening mee te houden.

De Commissie van Beroep, op vorenstaande gronden beslissende:

Bekrachtigt de beslissing van de Klachtencommissie van het NICAM van 13 januari 2009, met verbetering van gronden.


Hilversum, 15 april 2009 

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van ras, religie, seksuele voorkeur, geslacht of nationaliteit. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal