promo The Hunt for Eagle One

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Audiovisuele productie: promo voor de film The Hunt for Eagle One, uitgezonden op 9 januari 2009, hierna te noemen: de Promo 

1. De procedure
Klager heeft op 9 januari 2009 een klacht ingediend met betrekking tot de Promo.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 3 februari 2009.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 11 maart 2009.

Zowel Klager als Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt mondeling toe te lichten. 

2. De bestreden audiovisuele productie
De Promo is samengesteld uit beelden van de film ‘The Hunt for Eagle One’. De film ‘The Hunt for Eagle One’, heeft de classificatie ‘let op met kinderen jonger dan 12 jaar’ (12), op basis van geweld (pictogram: vuistje) met de toevoeging grof taalgebruik (pictogram: schreeuwend mannetje). 

3. De klacht
De klacht richt zich op de inhoudscategorieën geweld en angst. Klager geeft aan dat in de Promo beelden te zien waren van schietende mensen, ontploffingen en een gevangenneming. Klager vindt het onverantwoord dat dit soort aankondigingen al om 18.00 uur op televisie verschijnen. 

4. Het verweer
In haar verweerschrift geeft Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

Beklaagde is van mening dat op geen enkele wijze door de Klachtencommissie noch door de Klager gesteld wordt welke bepalingen door Beklaagde zouden zijn overtreden. Noch wordt vermeld, zo stelt Beklaagde, welk Deelreglement van het NICAM wordt overtreden. Kennelijk wordt het Deelreglement Televisie bedoeld.

In de betreffende Promo wordt gedurende enkele seconden een weergave gegeven van de inhoud van de film. In de Promo rennen mensen met geweren en er worden twee explosies vertoond. Beklaagde stelt dat er geen verwondingen of fysieke geweldplegingen voorkomen in de Promo. Ook worden er geen andere gewelddadige beelden of angstige scènes getoond.

Beklaagde heeft de Promo zodanig samengesteld dat deze in principe op elk tijdstip kan worden uitgezonden. Het is voor Beklaagde essentieel om door middel van promo’s het publiek te informeren welke programma’s op latere tijdstippen worden uitgezonden. Omdat Beklaagde het publiek al voor 20.00 uur ’s avonds wil informeren over de Film heeft zij de Promo zodanig geproduceerd dat deze geen mogelijk schadelijke beelden voor kinderen jonger dan 12 bevat. In dat geval mogen de beelden voor 20.00 uur ’s avonds worden uitgezonden.

Op grond van gebrek aan motivering dient de klacht niet ontvankelijk te worden verklaard. Mocht de Klachtencommissie oordelen dat de Klager ontvankelijk is, dan dient de klacht wel op grond van de voornoemde argumenten ongegrond te worden verklaard. 

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht.

Algemeen moet bekend worden verondersteld dat de drempel van de klachtenprocedure van het NICAM zeer laag is. Klager heeft in zijn klacht naar het oordeel van de Klachtencommissie voldoende duidelijk gemaakt dat in de onderhavige Promo geweldshandelingen zichtbaar zijn en dat hij zich stoort aan dergelijke promo’s die vroeg op de avond worden vertoond.
Bovendien heeft Klager het klachtenformulier op de website van het NICAM ingevuld. Hierbij heeft Klager de inhoudscategorieën geweld en angst aangevinkt. Het is dan ook naar de mening van de Klachtencommissie duidelijk voor Beklaagde waar de klacht van Klager betrekking op heeft. 

De Klachtencommissie overweegt het volgende. 

Artikel 10 Deelreglement Televisie van het NICAM, bepaalt dat promo’s niet geclassificeerd hoeven te worden. Om te kunnen bepalen op welk uitzendtijdstip, in de zin van artikel 3 lid 1 van hetzelfde Deelreglement, een promo mag worden uitgezonden, dient de omroepinstelling de promo te beoordelen conform
artikel 4 van het onderhavige reglement. In artikel 3 lid 1 Deelreglement Televisie staat dat de omroepinstelling programmaonderdelen die op basis van leeftijds- en
inhoudsaanduidingen niet bestemd zijn voor vertoning aan personen beneden de leeftijd van 12, onderscheidenlijk 16 jaar niet mag uitzenden voor 20:00 uur respectievelijk 22:00 uur. De promo dient altijd de classificatie van het hoofdproduct te vermelden. 

Als gevolg van bovenstaande regel, toetst de Klachtencommissie, indien een klacht wordt ingediend over een Promo, of deze op een juist tijdstip is uitgezonden.

De Klachtencommissie doet deze toetsing aan de hand van de vragen zoals geformuleerd in het classificatieformulier. 

Ten aanzien van de inhoudscategorie geweld is de Klachtencommissie van mening dat in de Promo oorlogsgeweld te zien is. Er wordt geschoten met geweren.
Ook is te zien dat een man een andere man een klap geeft. De Klachtencommissie is van oordeel dat door het montagewerk de klap weliswaar een fractie van een seconde in beeld is gebracht, maar dat dit item te kort is om vast te kunnen stellen of er sprake is van indringendheid van het geweld.

Klager klaagt over de gevangenneming. In de Promo is te zien dat een vrouw gevangen is. Zij krijgt een zak over haar hoofd. Verdere geweldsacties zijn hierbij niet in beeld gebracht. 

Ten aanzien van de inhoudscategorie angst is de Klachtencommissie van mening dat de Promo elementen bevat die binnen het Kijkwijzer classificatiesysteem tot de leeftijdsclassificatie 9 leiden. In de Promo wordt gedreigd met geweld. De Klachtencommissie doelt hiermee op de soldaten die met geweren op zoek zijn naar hun doelwit. 

Bij de scène waarin de vrouw gevangen is genomen zijn geen scènes zichtbaar die naar de mening van de Klachtencommissie op basis van de inhoudscategorie angst leiden tot een leeftijdsclassificatie. Klager noemt ook de ontploffingen die in de Promo te zien zijn. Hierbij zijn echter geen mensen of dieren zichtbaar het slachtoffer zodat dit in het Kijkwijzersysteem niet tot een leeftijdsclassificatie leidt. 

Bovenstaande beoordeling zou de classificatie van de Promo op 9 brengen op basis van angst, indien wel geclassificeerd had moeten worden. 

Gezien het vorenstaande heeft Beklaagde de Promo mogen uitzenden vóór 20:00 uur, waardoor zij niet in strijd heeft gehandeld met artikel 3.1 Deelreglement Televisie van het NICAM. 

De Klachtencommissie signaleert dat promo’s steeds meer korte flitsen van gevechtsscènes of angstaanjagende scènes vertonen. Door het snelle montagewerk worden de betreffende elementen net niet zichtbaar genoeg in beeld gebracht om tot een hogere leeftijdsclassificatie te kunnen leiden. De Klachtencommissie geeft het Bureau van het NICAM in overweging om te bezien of de Kijkwijzerregels met betrekking tot promo’s aangepast dienen te worden. 

6. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Promo ongegrond. De Promo mocht om 18.00 uur worden uitgezonden. 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de KC schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.

 

Hilversum, 15 april 2009

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van ras, religie, seksuele voorkeur, geslacht of nationaliteit. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal