Spring, Summer, Fall, Winter.. and Spring

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Audiovisuele productie: DVD ‘Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring', hierna te noemen: de Film 

1. De procedure
Klaagster heeft op 1 augustus 2008 een klacht ingediend over de Film.

Klaagster heeft haar klacht bij e-mail van 5 augustus 2008, 13 augustus en 20 augustus 2008 aangevuld.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft bij e-mail van 26 augustus verweer gevoerd.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 8 oktober 2008.

Klaagster noch Beklaagde heeft, na deugdelijke oproeping, gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar dan wel zijn standpunt mondeling toe te lichten. 

2. De bestreden audiovisuele productie
De Film is een afschildering van een leven in vijf hoofdstukken aan de hand van het verhaal van een oude en een jonge monnik. De lente toont geboorte en dood; in de zomer heersen liefde en obsessie; in de herfst is er pijn en woede en in de winter leegte en vrede.

De Film is geclassificeerd met het classificatieformulier 2.1  van het NICAM, en is uitgekomen op ‘let op met kinderen tot 6 jaar’ (6) met het inhoudspictogram voor angst (pictogram: spinnetje). 

3. De klacht
De klacht richt zich op de inhoudscategorie geweld, angst en seks.

Klaagster vindt de Film een van de mooiste en beste die ze gezien heeft maar vind de classificatie 6 onbegrijpelijk. In de film wordt door een jongen en een meisje gepaard, de jongen wordt tot bloedens toe afgeranseld, hij wordt aan touwen gehangen totdat hij valt. Een vrouw van wie het gezicht is ingepakt in een doek

schiet onder het ijs en sterft. Voldoende gebeurtenissen die te schokkend zijn voor kinderen van 6 jaar. Volgend Klaagster zou de classificatie 12 beter zijn. 

4. Het verweer
In het verweerschrift voert Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

Klaagster heeft de Film op de Belgische zender Canvas bekeken. Beklaagde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een Nederlandse keuring van een film die in België wordt uitgezonden. Voorts geeft Klaagster aan dat zij de Film verschillende keren heeft bekeken, met leerlingen op school, met vrienden en kinderen thuis en bij vrienden in de periode van april tot en met juni. Het bevreemdt Beklaagde dat Klaagster niet in eerste instantie heeft geklaagd maar pas nadat zij de film enkele malen had bekeken.
Beklaagde heeft de Film op 13 januari 2004 geclassificeerd en sindsdien nooit een klacht ontvangen. Beklaagde vind het buitengewoon jammer dat een klacht op deze wijze tot stand komt terwijl de classificatie al jaren daarvoor geen problemen opleverde. 

5. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klaagster ontvankelijk in haar klacht. Hierbij tekent de klachtencommissie het volgende aan. Het feit dat Klaagster de Film op Canvas heeft bekeken, kan niet worden betrokken in deze procedure. De klachtencommissie toetst immers klachten die worden ingediend over audiovisuele producten van aangeslotenen van het Nederlands Instituut voor classificatie van Audiovisuele Media (NICAM).

Dat de Klachtencommissie Klaagster ontvankelijk acht, ligt aan het feit dat ze bij e-mail van 20 augustus 2008 heeft aangegeven dat ze de Film op DVD op 24 juli 2008 en 27 juli 2008 heeft bekeken. Daarmee voldoet Klaagster aan de eisen die aan een klacht worden gesteld in het  Klachtenreglement van het NICAM. De klachtencommissie wijst daarbij op de volgende artikelen:

Artikel 1 lid 4 Een klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij het bureau van het NICAM.
Artikel 1 lid 5 Indien een klacht onvolledig is en / of onvoldoende gemotiveerd, kan het bureau klager verzoeken de klacht aan te vullen. Het bureau kan hierbij behulpzaam zijn.
Artikel 2 lid 1 De klacht moet zijn ontvangen binnen twee weken vanaf het moment waarop de klager kennis heeft genomen van de –vermeende- overtreding, dan wel, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. 

Hoewel de klachtencommissie vaststelt dat Klaagster pas na enkele verzoeken van het bureau van het NICAM uitsluitsel geeft over de datum waarop zij de Film heeft bekeken, wenst zij op te merken dat de klachtenprocedure van het NICAM bewust laagdrempelig van opzet is. 

De Klachtencommissie heeft het nu geldende classificatieformulier toegepast op de Film en behandelt hieronder de relevante vragen. 

In de inhoudscategorie geweld moet vraag 2.2.1. (Komen in de productie één of meerdere vormen van fysiek geweld voor?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. De Klachtencommissie wijst hierbij op de scène waarin de oude monnik de jonge monnik met een stok in elkaar slaat. Vraag 2.3.1. (Zitten er geweldsacties in die indringend zijn?) moet op basis van bovengenoemde scène met ‘1 of enkele keren’ beantwoord worden. De oude monnik slaat hard op de jonge monnik in. De stokslagen zijn hoorbaar en het is zichtbaar dat de stokslagen hard aankomen bij het slachtoffer. Vraag 2.4.1. (Zijn er beelden van verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) moet eveneens met ‘1 of enkele keren’ beantwoord worden. De verwondingen zijn zichtbaar op de ontblote rug van de jonge monnik. Vraag 2.4.2. (Zijn er beelden van ernstige verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) moet met ‘nooit’ beantwoord worden. Vraag 2.5.1. (Zitten er geweldsacties in die door mensen uitvoerbaar zijn?) moet tenslotte met ‘ja’ beantwoord worden.

Geweld dat uitvoerbaar en indringend is maar geen ernstige verwondingen tot gevolg heeft, leidt tot de leeftijdsclassificatie 12 voor de categorie geweld.  

In de categorie angst moet vraag 3.3.1. (Komen er verwondingen voor in de productie?) moet met ‘1 of enkele keren’ beantwoord worden. Hierbij doelt de Klachtencommissie op de verwondingen op de rug van de jonge monnik. Vraag 3.4.1. (Komen er lijken van mensen in de productie voor?) moet eveneens met ‘1 keer of vaker’ worden beantwoord. Een vrouw schiet onder het ijs en wordt de volgende dag gevonden. Het lijk is niet ernstig gehavend waardoor vraag 3.4.2. (Komen er ernstig gehavende lijken van mensen in de productie voor?) met ‘nooit’ beantwoord moet worden.

De aanwezigheid van verwondingen leidt tot de classificatie 6 voor de categorie angst. 

In de inhoudscategorie seks moet vraag 4.1.2. (Hoe vaak zijn er seksuele handelingen zichtbaar?) moet met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. De Klachtencommissie doelt hier op twee scènes waarbij de jonge monnik seks heeft met een meisje. Vraag 4.1.4. (Zijn de seksuele handelingen op nadrukkelijke wijze in beeld gebracht?) moet met ‘nooit’ beantwoord worden. Vraag  4.1.5. (Zijn er tijdens de seksuele handelingen details van genitaliën zichtbaar?) moet eveneens met ‘nooit’ beantwoord worden.

Bovenstaande beantwoording leidt  tot de classificatie AL voor de categorie seks. 

De overige inhoudscategorieën zijn op de Film niet van toepassing. 

De hoogste leeftijdsclassificatie is bepalend voor de uiteindelijke classificatie, die daardoor uitkomt op ‘let op met kinderen tot 12 jaar (12) op basis geweld (pictogram: vuistje). 

6. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht gegrond.
De classificatie van de Film dient uit te komen op 12 op basis van geweld.

Beklaagde dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak de door de Klachtencommissie aangegeven classificatie 12 in combinatie met de inhoudspictogrammen voor geweld voor de Film zelf alsnog door middel van het invullen van het classificatieformulier versie 4.3. in te voeren in de database van het NICAM. 

De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement van het NICAM over tot het opleggen van een boete aan Beklaagde, nu er in eerdere uitspraken (onder andere klachtnr. 060719.01 ‘Elephant’ en klachtnr. 070211.01 ‘Transamerica’) jegens Beklaagde een boete is opgelegd. Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van de Sanctierichtlijn.

De Sanctierichtlijn gaat uit van twee soorten overtredingen, te weten categorie A: ‘inhoudelijke overtredingen’ en categorie B, ‘overtredingen in de uitvoering’. De hoogte van de boete wordt vastgesteld door middel van een puntensysteem. De overtreding van Beklaagde valt onder categorie A. Beklaagde is een landelijk opererende filmdistributeur, waarvoor elk punt in categorie A € 2000,- bedraagt. Nu de leeftijdscategorie verhoogd wordt van 6 naar 12 op basis van één inhoudscategorie (geweld), brengt dit voor Beklaagde een boete met zich mee van € 2000, -.

De boete komt derhalve uit op € 2000,-. 

Het hierboven genoemde bedrag dient door Beklaagde binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt gescheiden toegezonden.

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de
Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.


Hilversum, 12 november 2008

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal